SFS 2019:125 Förordning om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

SFS2019-125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 6 a § tobaksförordningen (2016:354) ska ha följ-
ande lydelse.

6 a §1 Folkhälsomyndigheten är sådan id-utfärdare som avses i kommis-
sionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017
om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för
tobaksvaror.

Folkhälsomyndigheten får till en enskild överlämna uppgiften att vara id-

utfärdare. Om myndigheten beslutar om ett sådant överlämnande ska den
offentliggöra uppgifter om id-utfärdarens identitet och dess identifierings-
kod i enlighet med artikel 3.7 i kommissionens genomförandeförordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:9.

SFS

2019:125

Publicerad
den

19 mars 2019