SFS 2019:126 Förordning om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

SFS2019-126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver1 att 8 och 10 §§ förordningen (2010:1008) om betal-
tjänster ska ha följande lydelse.

8 §2 Finansinspektionen ansvarar för att det finns en kostnadsfri webbplats
för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter för de betaltjänster som
avses i 7 §. Webbplatsen ska utformas i enlighet med det som anges i
artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den
23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av
betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
(betalkontodirektivet), i den ursprungliga lydelsen. Webbplatsen får även
innehålla information om den servicenivå som betaltjänstleverantörerna
erbjuder.

10 §3 Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen i den
utsträckning som följer av artikel 27 i betalkontodirektivet, i den ursprung-
liga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för

avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande

funktioner, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2017:344 (jfr 2018:180).

3 Senaste lydelse 2017:344.

SFS

2019:126

Publicerad
den

19 mars 2019