SFS 2019:127 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2019-127.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling
av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1

dels att nuvarande 13 a § ska betecknas 15 §,
dels att 9 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 13 a § ska sättas närmast före

den nya 15 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

9 §2 Utlämnande av uppgifter enligt 10�14 §§ får göras på medium för
automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon
författning.

13 § Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne.

14 §3 Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter, över-
låtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande fastighetsöverlåtelser
som legat till grund för fastställande av riktvärden i ett värdeområde där den
enskildes fastighet är belägen får lämnas ut till denne.

Uppgifter om en fastighets indelning i typ av taxeringsenhet, taxerings-

värde för varje taxeringsenhet och värde av varje värderingsenhet som ingår
i en taxeringsenhet får lämnas ut till en enskild.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2003:1023

13 a § 2017:290

rubriken närmast före 13 a § 2018:236.

2 Senaste lydelse 2017:290.

3 Tidigare 14 § upphävd genom 2018:236.

SFS

2019:127

Publicerad
den

19 mars 2019