SFS 2019:128 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 67 kap. 9 e�9 h §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 67 kap. 9 d § och rubrikerna närmast före

67 kap. 9 e�9 h §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
11 §
3 Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsin-

komst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, allmän
pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar
el finns i 67 kap.

67 kap.
2 §
4 Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
underskott av kapital, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el i
nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt

som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
enligt 5�9 d §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om medlemsavgifter som betalats

efter den 31 mars 2019.

1 Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

Senaste lydelse av

67 kap. 9 e § 2018:626

rubriken närmast efter 67 kap. 9 d § 2018:626

67 kap. 9 f § 2018:626

rubrikerna närmast före 67 kap. 9 e�9 h §§ 2018:626.

67 kap. 9 g § 2018:626

67 kap. 9 h § 2018:626

3 Senaste lydelse 2018:626.

4 Senaste lydelse 2018:626.

SFS

2019:128

Publicerad
den

19 mars 2019

background image

2

SFS

2019:128

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)