SFS 2019:129 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2019-129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen
(2011:1244)2

dels att 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 22 kap. 27 § ska utgå,
dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

22 kap.
1 §
3 I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-
uppgift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföre-

tag, specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§),

� investeraravdrag (23 och 24 §§),
� skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och
� utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

23 kap.
2 §
4 Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses
i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3,
9�11, 17�21 och 23�26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

1 Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153.

2 Senaste lydelse av

22 kap. 27 § 2018:627

31 kap. 33 c § 2018:627

rubriken närmast före 22 kap. 27 § 2018:627.

3 Senaste lydelse 2018:627. �ndringen innebär bl.a. att sista strecksatsen tas bort.

4 Senaste lydelse 2018:2037.

SFS

2019:129

Publicerad
den

19 mars 2019

background image

2

SFS

2019:129

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.
1 §
5 I detta kapitel finns bestämmelser om

� uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
� uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och

godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

� uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet

(7�15 a §§),

� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16�19 b §§),
� uppgift om tillkommande belopp (20 §),
� uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21�24 §§),
� uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
� uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska

lämna (27�29 §§),

� uppgift om tillskott och uttag (30 §),
� uppgift om betalning till utlandet (31 §),
� uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
� uppgifter om skattereduktion (33�33 b §§), och
� uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser kalen-

deråret 2019.

3. I en sådan kontrolluppgift enligt den upphävda 22 kap. 27 § som avser

kalenderåret 2019 ska uppgift lämnas endast om medlemsavgifter som har
betalats före den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:627.