SFS 2019:130 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

SFS2019-130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i

vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel

av kemiska produkter

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter2

dels att rubriken närmast efter 11 § ska utgå,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 e §, av följande lydelse.

11 e §3 Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som är avsedda att
användas i

1. utrustning som särskilt har utformats eller anpassats för militära syften

och som används i samband med skydd av väsentliga svenska säkerhets-
intressen,

2. vapen, ammunition eller krigsmateriel som särskilt har utformats eller

anpassats för militära syften, eller

3. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier

och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av

direktiv 91/157/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849/EU.

2 Senaste lydelse av rubriken närmast efter 11 § 2012:862.

3 Tidigare 11 e § upphävd genom 2015:559.

SFS

2019:130

Publicerad
den

20 mars 2019