SFS 2019:131 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 §, av följande
lydelse.

4 kap.
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES under en
viss tid får fortsätta att driva värdepappersrörelse och tillhandahålla
sidotjänster i Sverige utan tillstånd, om de hade den rätten den 29 mars 2019
med stöd av 1 eller 2 §.

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149.

SFS

2019:131

Publicerad
den

20 mars 2019