SFS 2019:132 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2019-132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden2 ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 10 § 2019:131.

SFS

2019:132

Publicerad
den

20 mars 2019