SFS 2019:133 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2019-133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:572) om värdepappers-
marknaden ska införas ett nytt kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

7 kap. Undantag från krav på tillstånd att driva

värdepappersrörelse för företag som hör hemma utanför EES
1 §
Företag som avses i 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden får till utgången av 2020, utan tillstånd enligt 2 kap. 1 § samma
lag, fortsätta att driva den värdepappersrörelse och tillhandahålla de
sidotjänster som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet i
förhållande till professionella kunder i Sverige med vilka företaget den
29 mars 2019 hade ett avtalsförhållande.

2 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att företag som avses
i 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får fortsätta att
driva värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan
tillstånd i andra fall än det som anges i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

SFS

2019:133

Publicerad
den

20 mars 2019