SFS 2019:135 Förordning om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

SFS2019-135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion

för Domarnämnden

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1793) med instruktion för
Domarnämnden ska ha följande lydelse.

1 §1 Domarnämndens uppgifter anges bland annat i 3 § lagen (2010:1390)
om utnämning av ordinarie domare, i lagen (2014:414) om nomineringar till
Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna samt i förordningen (2013:391) om Domarnämndens
förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän
förvaltningsdomstol.

Domarnämnden har också till uppgift att
1. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken

när det gäller lagfarna domare och rättsbildade befattningshavare i domstol,

2. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen

(1994:260) om offentlig anställning när det gäller ordförandena i Högsta
domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, hovrättspresidenter,
kammarrättspresidenter och lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chefer för en
hyresnämnd.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1019.

SFS

2019:135

Publicerad
den

20 mars 2019