SFS 2019:136 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

SFS2019-136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion

för Högsta domstolen

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (1996:377) med instruktion för
Högsta domstolen ska ha följande lydelse.

33 §1 Frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen (1994:260) om
offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller
ordföranden i Högsta domstolen.

Det finns också bestämmelser i kollektivavtal om skyldigheten för

justitieråd att anmäla bisyssla. Vid tillämpningen av avtalsbestämmelserna
om bisyssla är regeringen arbetsgivare för ordföranden i Högsta domstolen
och Högsta domstolen arbetsgivare för de övriga justitieråden.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:1020.

SFS

2019:136

Publicerad
den

20 mars 2019