SFS 2019:137 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

SFS2019-137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion

för Högsta förvaltningsdomstolen

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 32 § förordningen (1996:378) med instruktion för
Högsta förvaltningsdomstolen1 ska ha följande lydelse.

32 §2 Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen (1994:260) om
offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller
ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det finns också bestämmelser i kollektivavtal om skyldigheten för

justitieråd att anmäla bisyssla. Vid tillämpningen av avtalsbestämmelserna
om bisyssla är regeringen arbetsgivare för ordföranden i Högsta
förvaltningsdomstolen och Högsta förvaltningsdomstolen arbetsgivare för
de övriga justitieråden.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1801.

2 Senaste lydelse 2010:1801.

SFS

2019:137

Publicerad
den

20 mars 2019