SFS 2019:138 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

SFS2019-138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:379) med

hovrättsinstruktion

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver

att 56 § förordningen (1996:379) med

hovrättsinstruktion1 ska ha följande lydelse.

56 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen (1994:260) om
offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller
hovrättspresidenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:984

.

SFS

2019:138

Publicerad
den

20 mars 2019