SFS 2019:139 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

SFS2019-139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:380) med

kammarrättsinstruktion

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 54 § förordningen (1996:380) med kammarrätts-
instruktion1 ska ha följande lydelse.

54 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen (1994:260) om
offentlig anställning handhas och prövas av Domarnämnden när det gäller
kammarrättspresidenter.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

SFS

2019:139

Publicerad
den

20 mars 2019