SFS 2019:140 Förordning om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

SFS2019-140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens

arbetsgivarnyckel

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1996:1524) med regeringens
arbetsgivarnyckel ska ha följande lydelse.

2 §1 Vid tillämpningen av följande avtalsbestämmelser är regeringen
arbetsgivare.

Avtal

Bestämmelser

� Affärsverksavtal Arbetsgivarverket

� OFR/S,P,O respektive Seko samt

affärsverksavtal-T Arbetsgivarverket

� Saco-S

4 § 2 mom. andra stycket första

meningen i fråga om arbetstagare

som har en anställning som chef

för ett affärsverk eller en

myndighet

� Villkorsavtal Arbetsgivarverket �

OFR/S,P,O respektive Seko samt vill-

korsavtal-T

Arbetsgivarverket

�

Saco-S

13 kap. 5 § andra stycket

13 kap 11 § andra stycket första

meningen i fråga om arbetstagare

som har en anställning som chef

för en sådan myndighet under

regeringen som bedriver affärs-

eller uppdragsverksamhet

14 kap. 2 § fjärde stycket i fråga

om arbetstagare som har en

anställning som

� justitiekansler,

riksåklagare

eller ordförande i Försvars-

underrättelsedomstolen,

� annan chef för en myndighet

under regeringen, men inte för en

bestämd tid, eller

� kabinettssekreterare

eller

statssekreterare

� Chefsavtalet

9 § 2 i fråga om en arbetstagare

som har en anställning som

justitieråd tillika ordförande,

hovrättspresident

eller

kammarrättspresident

1 Senaste lydelse 2016:990.

SFS

2019:140

Publicerad
den

20 mars 2019

background image

2

SFS

2019:140

� PA 16

1 kap. 1 § fjärde stycket 2

avdelning I och 1 kap. 1 § 1

avdelning II

i

fråga

om

anställningar inom myndigheter

och affärsverk under regeringen,

dock inte vid inrangering till de

statliga pensionsbestämmelserna

för arbetstagare som vid en

verksamhetsövergång från en

annan arbetsmarknadssektor har

fem år eller mindre kvar till

pensionsåldern

enligt

en

ickestatlig

förmånsbestämd

pensionsplan

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)