SFS 2019:143 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2019-143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

10 §1 Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i
ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i
ärenden om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet
bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet
gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en över-
enskommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndig-

heten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för
unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,
samt i andra tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska
göras, i fråga om den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges,

i ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana upp-

gifter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om aukto-

risation av delgivningsföretag, och

1 Senaste lydelse 2017:1020.

SFS

2019:143

Publicerad
den

20 mars 2019

background image

2

SFS

2019:143

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den
förordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttill-
stånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i
fråga om den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen
(2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

eller anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brott-
mål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberö-
vande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkän-
nande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa

för tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

15. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller,

16. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

17. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som

notarie,

18. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
19. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427)

om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
och 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,

background image

3

SFS

2019:143

20. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upp-

hävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga
om den som ärendet gäller,

21. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga om en nämnde-

man som ska påbörja tjänstgöring i domstolen,

22. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen (2014:1553) om

förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straff-
rättsliga förfaranden inom Europeiska unionen,

23. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen

(2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och

24. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt

häkteslagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas
eller ska kontrolleras.

Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt första

stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller
6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud
eller förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)