SFS 2019:145 Förordning om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

SFS2019-145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion

för Rymdstyrelsen

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1115) med instruktion
för Rymdstyrelsen ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

5 b § Rymdstyrelsen ska tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, ar-
betsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem och
Vetenskapsrådet ingå i en samordningsgrupp som består av myndighets-
cheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strate-
gier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och för-
nya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back

(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:145

Publicerad
den

20 mars 2019