SFS 2019:146 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS2019-146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion

för Vetenskapsrådet

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:975) med instruktion för
Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

5 §1 Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forsk-
ningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet och
Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av myndighets-
cheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strate-
gier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och för-
nya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:508.

SFS

2019:146

Publicerad
den

20 mars 2019