SFS 2019:148 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

SFS2019-148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion

för Statens energimyndighet

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2014:520) med instruktion för
Statens energimyndighet ska ha följande lydelse.

14 § Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innova-
tionssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och
Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av myndighets-
cheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strate-
gier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och för-
nya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2019:148

Publicerad
den

20 mars 2019