SFS 2019:149 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

SFS2019-149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion

för Verket för innovationssystem

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2009:1101) med instruktion för
Verket för innovationssystem ska ha följande lydelse.

7 §1 För Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa,
arbetsliv och välfärd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ska det
finnas en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen
ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsknings-
program samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för
forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:469.

SFS

2019:149

Publicerad
den

20 mars 2019