SFS 2019:151 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2019-151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1462) om

producentansvar för förpackningar

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (2018:1462) om producent-
ansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.

40 § En förpackning ska anses uppfylla kraven i 37�39 §§ om

1. den överensstämmer med relevanta kriterier i de harmoniserade stan-

darderna

� SS-EN 13427:2004, utgåva 2,
� SS-EN 13428:2004, utgåva 2,
� SS-EN 13429:2004, utgåva 2,
� SS-EN 13430:2004, utgåva 2,
� SS-EN 13431:2004, utgåva 2, och
� SS-EN 13432:2000, utgåva 1, eller
2. producenten på annat sätt visar att kraven uppfylls.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2019:151

Publicerad
den

20 mars 2019