SFS 2019:153 Lag om ändring i lagen (1982:655) om vissa avgifter i allmän hamn

SFS2019-153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän

hamn

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1981:655) om vissa
avgifter i allmän hamn

dels att lagen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

1 § Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att en kaj,
brygga eller liknande anordning som tillhör hamninnehavaren inom
hamnens område anlöps eller nyttjas,

1. för fartyg som anlöper en kaj, brygga eller liknande anordning som

tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens
område,

2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde,
3. för gods som lastas eller lossas över en kaj, brygga eller liknande

anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger
inom hamnens område.

Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2 gäller endast inom det område

där trafiken enligt vad Sjöfartsverket fastställt kan anses ha nytta av
hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om fastställelse görs
av hamninnehavaren.

2 § Bestämmelserna i 1 § ska inte tillämpas på avgifter som ska tas ut
enligt lagen (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamn-
tjänstförordning.

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:39, bet. 2018/19:TU8, rskr. 2018/19:150.

SFS

2019:153

Publicerad
den

20 mars 2019