SFS 2019:154 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

SFS2019-154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 39 c och 39 e §§ livsmedelsförordningen
(2006:813) ska ha följande lydelse.

39 c §1 En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet
utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de
anläggningar som han eller hon ansvarar för. Anmälan ska göras i enlighet
med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, eller i enlighet med
föreskrifter som har meddelats med stöd av den här förordningen.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av

årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om
överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny
fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.

39 e §2 En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att
uppfylla de krav på dokumentation som anges i föreskrifter som har
meddelats med stöd av den här förordningen i fråga om leveranser av små
mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av

årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra

stycket betala avgiften med ett fast belopp om 10 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1643.

2 Senaste lydelse 2018:1643.

SFS

2019:154

Publicerad
den

21 mars 2019