SFS 2019:155 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

SFS2019-155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa

tunga fordon

Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 och 21 §§ lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

11 §2 Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal
axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor
uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som
� när det gäller klasserna 0�V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga gods-
fordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU och
� när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av
motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och
om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om
ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i
lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass

Avgift
per år
i euro

Avgift
per månad
i euro

Avgift
per vecka
i euro

Avgift
per dag
i euro

0

1 407

140

37

12

I

1 223

122

32

12

II

1 065

106

28

12

III

926

92

24

12

IV

842

84

22

12

V

796

79

21

12

VI
eller renare

750

75

20

12

1 Prop. 2018/19:32, bet. 2018/19:SkU9, rskr. 2018/19:152.

2 Senaste lydelse 2011:289.

SFS

2019:155

Publicerad
den

21 mars 2019

background image

2

Minst 4 axlar

EURO-klass

Avgift
per år
i euro

Avgift
per månad
i euro

Avgift
per vecka
i euro

Avgift
per dag
i euro

0

2 359

235

62

12

I

2 042

204

54

12

II

1 776

177

47

12

III

1 543

154

41

12

IV

1 404

140

37

12

V

1 327

132

35

12

VI
eller renare

1 250

125

33

12

Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i

bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass 0.

Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till direktiv

1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass V.

För ett svenskt fordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det

största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha.

21 §3 Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande
avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag
av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den
18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning
till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den
22 mars 2000, 21 oktober 2010 och 6 december 2017 underskrivna ändrings-
protokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella
överenskommelser (S�).

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Om lagen träder i kraft före den 1 januari 2020 gäller för utsläppsklass

EURO V från ikraftträdandet och till utgången av 2019 äldre bestämmelser
om avgift per år, månad och vecka. Dessa bestämmelser ska för samma
period tillämpas också i fråga om EEV-fordon som avses i 11 § tredje
stycket i nya lydelsen.

4. De belopp i euro som anges i 11 § i den nya lydelsen ska räknas om till

svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som
avses i 23 § användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela
krontal. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdan-
det och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker.

5. Har en vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre bestämmel-

ser ska skillnaden mellan den beslutade vägavgiften och en ny, högre väg-
avgift enligt 11 § i den nya lydelsen (tillkommande avgift) betalas för tiden
från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalender-
månad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.

6. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet ska betala en tillkom-

mande avgift.

7. En tillkommande avgift ska betalas senast en månad efter ikraft-

trädandet.

3 Senaste lydelse 2012:410.

SFS 2019:155

background image

3

SFS

8. En tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte

betalas.

9. Användningsförbudet i 25 § ska tillämpas först efter den sista betal-

ningsdagen för en tillkommande avgift.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)

SFS 2019:155