SFS 2019:158 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

SFS2019-158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagsförordningen
(2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §1 Vid en anmälan som avses i 3 § ska följande handlingar lämnas in:

1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen, och avtal

enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som inte har tagits in i stiftelse-
urkunden, samt en kopia av balans- eller resultaträkningar som anges i samma
paragraf,

2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av

styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och
firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma
tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande
direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivnings-
mottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och supplean-
ter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen,

4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 17 § aktie-

bolagslagen om det belopp som har satts in på ett särskilt konto hos institutet
som betalning för bolagets aktier, med uppgift om när uttag från kontot först
har skett, och

5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 § aktiebolagslagen.
Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställan-

de direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbok-
förd i Sverige, ska en kopia av en passhandling eller någon annan identitets-
handling som avser den anmälde lämnas in vid anmälan. Bolagsverket får
kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den
anmäldes identitet.

6 §2 Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska följande handlingar lämnas in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och
2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.
Om ändringen avser införande av ett förbehåll som anges i 1 kap. 10 §

aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla en uppgift om den dag från vilken
förbehållet ska tillämpas.

1 Senaste lydelse 2016:76. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2016:76.

SFS

2019:158

Publicerad
den

26 mars 2019

background image

2

SFS

2019:158

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)