SFS 2019:161 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2019-161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)1
ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som be-

drivs och läkarexamina som utfärdas efter utgången av juni 2021.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och

för läkarexamina som utfärdas före den 1 juli 2021.

4. Den som före den 1 juli 2021 har påbörjat en utbildning till en läkar-

examen enligt de äldre bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för
att få en läkarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och
med utgången av december 2029.

5. Den som före den 1 juli 2021 har antagits till en utbildning till en läkar-

examen enligt de äldre bestämmelserna men fått anstånd till tid därefter med
att påbörja utbildningen, ska anses ha antagits till en utbildning till en läkar-
examen enligt de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS

2019:161

Publicerad
den

27 mars 2019

background image

2

SFS

2019:161

Bilaga 22

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&

YRKESEXAMINA

Läkarexamen
Omfattning
Läkarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 360 hög-
skolepoäng.

Mål
För läkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs
för att få behörighet som läkare.

Kunskap och förståelse
För läkarexamen ska studenten

� visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området,
� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet i yrkesutövningen,

� visa kunskap om grundläggande vetenskapliga metoder inom området

och insikt i metodernas möjligheter och begränsningar,

� visa kunskap om etiska principer och deras tillämpning inom hälso- och

sjukvården samt inom forsknings- och utvecklingsarbete,

� visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället som på-

verkar hälsan för individer och olika grupper ur ett nationellt och globalt
perspektiv,

� visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
� visa kunskap om hälso- och sjukvårdssystem i Sverige, inbegripet deras

organisation och styrning, och kännedom om sådana system i andra länder
samt visa förståelse för strategier för likvärdig tillgång till hälso- och sjuk-
vård,

� visa kunskap om patientsäkerhet, kvalitet och prioriteringar i hälso- och

sjukvården samt om metoder för att utvärdera medicinsk verksamhet, och

� visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För läkarexamen ska studenten

� visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och

deras närstående med respekt för patienternas och deras närståendes integri-
tet, behov, kunskaper och erfarenheter,

2 Senaste lydelse 2018:1135.

background image

3

SFS

2019:161

� visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kun-

skap samt analysera och värdera komplexa företeelser, frågeställningar och
situationer,

� visa förmåga att självständigt diagnostisera och inleda behandling av

akuta livshotande tillstånd,

� visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste

sjukdomstillstånden ur patofysiologiskt och psykosocialt samt andra rele-
vanta perspektiv och i samverkan med patienten handlägga dessa,

� visa förmåga att initiera och medverka i hälsoinriktat och sjukdoms-

förebyggande arbete för enskilda och grupper samt att redogöra för hur
sådant arbete bedrivs på samhällsnivå,

� visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera åtgärder och

behandlingsresultat med berörda parter och dokumentera dessa i enlighet
med relevanta författningar,

� visa fördjupad förmåga att bidra till lärande i olika grupper och att

genomföra handledande uppgifter,

� visa förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom

hälso- och sjukvården som med professioner inom andra delar av samhället,

� visa förmåga att initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete

samt visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utveck-
lingsarbete,

� visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta,

företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika
grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information,
och

� visa förmåga att använda digitala verktyg inom såväl hälso- och sjuk-

vården som forsknings- och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För läkarexamen ska studenten

� visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt

förhållningssätt,

� visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på

patienten utifrån ett vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av
etiska principer och de mänskliga rättigheterna, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin

kompetens och att ta ansvar för detta.

Självständigt arbete (examensarbete)
För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

�vrigt
För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.