SFS 2019:165 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2019-165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i körkortsförordningen (1998:980) ska införas
en ny paragraf, 6 kap. 7 c §, och närmast före 6 kap. 7 c § en ny rubrik av
följande lydelse.

6 kap.
Tillfällig bestämmelse om körkort utfärdade i Förenade kungariket

7 c § Bestämmelsen i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488)
gäller inte för körkort som utfärdats i Förenade kungariket.

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:165

Publicerad
den

28 mars 2019