SFS 2019:167 Förordning om vissa officiella beteckningar

SFS2019-167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om vissa officiella beteckningar

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Bestämmelserna i 1 § första och tredje styckena lagen (1970:498) om
skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar ska också tillämpas i
fråga om mellanstatliga organisationers vapen, flaggor, emblem, benämningar
eller förkortningar för benämningar i den utsträckning som framgår av bilagan
till denna förordning.

Avbildningar av vapen, flaggor eller emblem ska publiceras av Patent- och

registreringsverket i verkets registreringstidning för varumärken.

2 § Frågor om sådana tillstånd att använda svensk officiell beteckning som
avses i mönsterskyddslagen (1970:485) och lagen (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra officiella beteckningar prövas av

1. Patent- och registreringsverket när det gäller
a) statsvapen, statsflaggor eller andra statsemblem, statliga kontroll- eller

garantibeteckningar, andra beteckningar som syftar på svenska staten och
därigenom ger ett mönster eller ett kännetecken en officiell karaktär, eller

b) beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana beteckningar som avses

i a,

2. berörd länsstyrelse när det gäller landskaps-, läns- eller häradsvapen eller

därmed jämförliga vapen, eller beteckningar som lätt kan förväxlas med så-
dana vapen, och

3. fullmäktige i berörd kommun eller nämnd som kommunfullmäktige

bestämmer när det gäller andra kommunala vapen, eller beteckningar som lätt
kan förväxlas med sådana vapen.

Behörig länsstyrelse i fråga om landskapsvapen är den länsstyrelse som

har sitt säte inom landskapet eller länsstyrelsen i det län som innehåller den
största delen av landskapet. Innan ärenden om landskapsvapen avgörs ska
behörig länsstyrelse samråda med annan länsstyrelse som ärendet rör.

3 § En ansökan om tillstånd som avses i 2 § ska vara skriftlig och innehålla

1. sökandens namn eller företagsnamn och adress,
2. en tydlig uppgift om det mönster eller kännetecken som ansökan avser,
3. uppgift om de varuslag eller tjänster som mönstret eller kännetecknet ska

användas för, eller om de förhållanden under vilka statsvapen annars ska
användas i näringsverksamhet, och

4. de skäl som sökanden anger som stöd för sin ansökan.

SFS

2019:167

Publicerad
den

29 mars 2019

background image

SFS

2

Till ansökan ska en tydlig avbildning av mönstret eller kännetecknet bi-

fogas.

4 § Patent- och registreringsverket ska ta ut en avgift för att pröva en ansökan
enligt 2 § 1. Bestämmelserna i 9�14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och
avgiftsklass 3 ska då tillämpas.

5 § På begäran av den myndighet som prövar en ansökan enligt denna för-
ordning ska Riksarkivet yttra sig i ärendet. Ansökan får inte bifallas utan att ett
sådant yttrande har inhämtats, om inte ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt
intresse.

För ett yttrande enligt första stycket ska den som har ansökt om tillstånd

betala en avgift på 600 kronor i förskott till Riksarkivet. Riksarkivet ska före-
lägga sökanden att betala avgiften inom en viss tid och i föreläggandet ange
att följden av att det inte följs kan bli att ansökan inte tas upp till prövning.

Den myndighet som har begärt ett yttrande enligt första stycket ska skicka

en kopia av beslutet till Riksarkivet.

6 § Patent- och registreringsverkets och länsstyrelsens beslut får överklagas
till regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:100) om vissa officiella

beteckningar.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

2019:167

background image

SFS

3

Bilaga

Förteckning över mellanstatliga organisationer som avses i 1 §

Organisation

Förordnandet i 1 §
avser
organisationens

Anmärkning

I de fall då den svenska
benämningen inte är skyddad anges
organisationens benämning på annat
språk inom parentes.

flagga
eller
emblem

benäm-
ning
eller
förkort-
ning

Afrikanska petroleumproducenters
förening (African Petroleum
Producers Association)

x

Afrikanska regionala organisationen
för industriell äganderätt (African
Regional Intellectual Property
Organization)

x

x

Afrikanska unionen (African Union) x

x

Afrikas och Madagaskars gemen-
samma organisation (Afro-Malagasy
Common Organization)

x

x

Afrikas och Madagaskars organisa-
tion för industriell äganderätt (Office
Africain et Malgache de la Propriété
Industrielle)

x

Afrikas organisation för skydd av
den intellektuella äganderätten
(African Intellectual Property
Organization)

x

x

Andinska gemenskapen (Andean
Community)

x

Arabländernas gemensamma
organisation för kommunikationer
via satellit (Arab Satellite
Communications Organization)

x

x

Asiatiska banken för
infrastrukturinvesteringar (The
Asian Infrastructure Investment
Bank)

x

x

Asiatiska utvecklingsbanken (Asian
Development Bank)

x

x

Avtalet om bevarande av afro-
eurasiska flyttande vattenfåglar
(Agreement on the Conservation of
African Eurasian Migratory
Waterbirds)

x

x

2019:167

background image

SFS

4

Avtalet om skydd av valar i Svarta
havet, Medelhavet och den
angränsande delen av Atlanten
(Agreement on the Conservation of
Cetaceans of the Black Sea,
Mediterranean Sea and Contiguous
Atlantic Area)

x

x

Baselkonventionen om kontroll av
gränsöverskridande transporter och
om slutligt omhändertagande av
farligt avfall (Basel Convention on
the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Waste and
their Disposal)

x

x

Benelux byrå för immateriell
äganderätt (Benelux Organisation for
Intellectual Property)

x

x

Benelux formskyddsbyrå (Bureau
Benelux des Dessins ou Modèles)

x

x

Benelux varumärkesbyrå (Bureau
Benelux des Marques)

x

x

Bioversity International (Bioversity
International)

x

x

Centralbanken för västafrikanska
stater (Central Bank of West African
States)

x

x

De förenade internationella byråerna
för skydd av den intellektuella
äganderätten (United International
Bureaux for the Protection of
Intellectual Property)

x

x

Den internationella
fusionsenergiorganisationen
(International Fusion Energy
Organization)

x

x

Det multilaterala
investeringsgarantiorganet
(Multilateral Investment Guarantee
Agency)

x

Ekonomiska samarbetet i Asien och
Stillahavsområdet (Asia-Pacific
Economic Cooperation)

x

x

Eurasiska ekonomiska gemenskapen
(Eurasian Economic Community)

Eurasiska patentorganisationen
(Eurasian Patent Organization)

x

Eureka (Eureka)

x

x

2019:167

background image

SFS

5

Europacentret för medellånga
väderprognoser (European Center
for Medium-Range Weather
Forecast)

x

x

Europaparlamentet

x

x

Europarådet (Council of Europe)

x

Europeisk byrå för förvaltningen av
det operativa samarbetet vid
Europeiska unionens medlemsstaters
yttre gränser

x

x

Europeiska arbetsmiljöbyrån

x

x

Europeiska atomenergigemenskapen
(European Atomic Energy
Community)

x

x

Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling
(European Bank for Reconstruction
and Development)

x

x

Europeiska bankmyndigheten
(European Banking Authority)

x

x

Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning (European
Anti-Fraud Office)

x

x

Europeiska byrån för GNSS

x

x

Europeiska byrån för luftfarts-
säkerhet (European Aviation Safety
Agency)

x

x

Europeiska centralbanken

x

x

Europeiska centrumet för kontroll av
narkotika och narkotikamissbruk

x

x

Europeiska fiskerikontrollbyrån

x

x

Europeiska frihandelssamman-
slutningen

x

x

Europeiska frihandelssamman-
slutningens domstol (EFTA Court)

x

Europeiska frihandelssamman-
slutningens övervakningsmyndighet
(EFTA Surveillance Authority)

x

x

Europeiska gemenskapernas
kommission (Commission of the
European Communities)

x

x

Europeiska investeringsbanken

x

x

Europeiska investeringsfonden

x

x

Europeiska kommissionen
(European Commission)

x

x

2019:167

background image

SFS

6

Europeiska läkemedelsmyndigheten

x

x

Europeiska miljöbyrån

x

x

Europeiska molekylärbiologi-
laboratoriet (European Molecular
Biology Laboratory)

x

x

Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (European Food
Safety Authority)

x

x

Europeiska organisationen för
astronomisk forskning rörande södra
stjärnhimlen/Europeiska
sydobservatoriet

x

x

Europeiska organisationen för
kärnforskning (European
Organization for Nuclear Research)

x

x

Europeisk organisation för säkrare
flygtrafiktjänst

x

x

Europeiska organisationen för
utnyttjande av meteorologiska
satelliter (European Organisation for
the Exploitation of Meteorological
Satellites)

x

Europeiska patentorganisationen
(European Patent Organisation)

x

x

Europeiska post- och telesamman-
slutningen (European Conference of
Postal and Telecommunications
Administrations)

x

x

Europeiska programmet för
radionavigation och positionering
per satellit, Galileo (Galileo
Satellites and Services for
Positioning and Radio Navigation)

x

Europeiska regionkommittén

x

x

Europeiska revisionsrätten

x

x

Europeiska rymdorganisationen
(European Space Agency)

x

x

Europeiska rådet

x

x

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

x

x

Europeiska skogsinstitutet
(European Forest Institute)

x

x

Europeiska unionens byrå för
samarbete inom brottsbekämpning
(Europol)

x

x

Europeiska unionens immaterial-
rättsmyndighet

x

x

2019:167

background image

SFS

7

Europeiska unionens järnvägsbyrå

x

x

Europeiska unionens råd

x

x

Europeiska yrkesutbildnings-
stiftelsen

x

x

Europeiskt centrum för förebyg-
gande och kontroll av sjukdomar

x

x

Fonden för strukturell konvergens
inom Mercosur (Fund for the
Structural Convergence of Mercosul)

x

Förberedande kommissionen för
organisationen för fördraget om
fullständigt förbud mot kärnspräng-
ningar (Preparatory Commission for
the Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization)

x

x

Förenta nationernas barnfond
(United Nations Children�"s Fund)

x

x

Förenta nationernas befolkningsfond
(United Nations Population Fund)

x

x

Förenta nationernas enhet för
jämställdhet och kvinnors egenmakt
(United Nations Entity for Gender
Equality and the Empowerment of
Women)

x

x

Förenta nationernas
flyktingkommissariat (United
Nations High Commissioner for
Refugees)

x

x

Förenta nationernas gemensamma
program mot hiv/aids (Joint United
Nations programme on HIV/AIDS)

x

x

Förenta nationernas Global Compact
(The Global Compact)

x

x

Förenta nationernas konvention för
bekämpning av ökenspridning
(United Nations Convention to
Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought
and/or Desertification, Particularly
in Africa)

x

x

Förenta nationernas livsmedels- och
jordbruksorganisation (Food and
Agriculture Organization of the
United Nations)

x

x

Förenta nationernas miljöprogram
(United Nations Environment
Programme)

x

x

2019:167

background image

SFS

8

Förenta nationernas organisation för
industriell utveckling (United Nations
Industrial Development Organization)

x

x

Förenta nationernas organisation för
undervisning, vetenskap och kultur
(United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

x

x

Förenta nationernas ramkonvention
om klimatförändringar (United
Nations Framework Convention on
Climate Change)

x

x

Förenta nationernas universitet
(United Nations University)

x

x

Gemensamma fonden för råvaror
(Common Fund for Commodities)

x

Gemensamma marknaden för östra
och södra Afrika (Common Market
for Eastern and Southern Africa)

x

x

Gemenskapens växtsortsmyndighet

x

x

Globala fonden för jordbruks-
växternas genetiska diversitet
(Global Crop Diversity Trust)

x

x

Högkvarteret för Natos Europa-
kommando (Supreme Headquarters
Allied Powers Europe)

x

x

Interamerikanska investeringsbolaget
(Inter-American Investment
Corporation)

x

x

Interamerikanska utvecklingsbanken
(Inter-American Development Bank)

x

x

Internationella arbetsorganisationen
(International Labour Organization)

x

x

Internationella atomenergiorganet
(International Atomic Energy
Agency)

x

x

Internationella brottmålsdomstolen
(International Criminal Court)

x

x

Internationella byrån för mått och
vikt (International Bureau of
Weights and Measures)

x

x

Internationella centrumet för
biläggande av investeringstvister
(International Centre for Settlement
of Investment Disputes)

x

x

Internationella civila luftfarts-
organisationen (International Civil
Aviation Organization)

x

x

2019:167

background image

SFS

9

Internationella Cospas-Sarsat-
programmet (International Cospas-
Sarsat Programme)

x

x

Internationella energiorganet
(International Energy Agency)

x

x

Internationella finansieringsbolaget
(International Finance Corporation)

x

x

Internationella gemensamma
kommissionen (International Joint
Commission)

x

Internationella institutet för
harmonisering av privaträtten
(International Institute for the
Unification of Private Law)

x

x

Internationella investeringsbanken
(International Investment Bank)

x

x

Internationella islamiska
handelsfinansieringsbolaget
(International Islamic Trade Finance
Corporation)

x

x

Internationella jordbruks-
utvecklingsfonden (International
Fund for Agricultural
Development)

x

x

Internationella kriminalpolis-
organisationen (International
Criminal Police Organization)

x

x

Internationella nätverket för bambu
och rotting (International Network
for Bamboo and Rattan)

x

x

Internationella olivoljerådet
(International Olive Oil Council)

x

x

Internationella organisationen för
ekonomiskt, vetenskapligt och
tekniskt samarbete på den
elektrotekniska industrins område
(International Organization for
Economic, Scientific and Technical
Cooperation in the Field of the
Electrotechnical Industry)

x

x

Internationella organisationen för
frankofoni (International
Organisation of la Francophonie)

x

x

Internationella organisationen för
frankofonis institut för energi- och
miljö (Institut de l�"Energie et de
l�"Environnement de la
Francophonie)

x

x

2019:167

background image

SFS

10

Internationella organisationen för
främjande av rättslig utveckling
(International Development Law
Organization)

x

x

Internationella organisationen för
migration (International
Organization for Migration)

x

x

Internationella organisationen för
mobila telekommunikationer via
satellit (International Mobile
Satellite Organization)

x

x

Internationella regleringsbanken
(Bank for International Settlements)

x

x

Internationella sjöfartsorganisationen
(International Maritime
Organization)

x

x

Förkortning-
en IMO
skyddas
dock inte i
förhållande
till
varumärkes-
rättigheter
som
registrerades
före den
24 oktober
1982.

Internationella telesatellit-
organisationen (International
Telecommunications Satellite
Organization)

x

x

Internationella teleunionen
(International Telecommunication
Union) med de särskilda sektorerna
för radiokommunikation
(Radiocommunication Sector),
telekommunikationsstandardisering
(Telecommunication Standardization
Sector) och utveckling av tele-
kommunikation (Telecommunication
Development Sector)

x

x

De särskilda
sektorerna är
endast
skyddade
som namn.

Internationella unionen för skydd av
växtförädlingsprodukter
(International Union for the
Protection of New Plant Varieties)

x

x

Internationella utställningsbyrån
(Bureau International des
Expositions)

x

Internationella valutafonden
(International Monetary Fund)

x

x

2019:167

background image

SFS

11

Internationella vetenskapliga och
tekniska centrumet (International
Science and Technology Center)

x

x

Internationella vinkontoret (Office
International de la Vigne et du
Vin)

x

x

Internationella vinorganisationen
(International Organisation of Vine
and Wine)

x

x

Internationella återuppbyggnads- och
utvecklingsbanken, Världsbanken
(International Bank for
Reconstruction and Development)

x

x

Interparlamentariska unionen
(Inter-Parliamentary Union)

x

x

Islamiska utvecklingsbanken
(Islamic Development Bank)

x

x

Karibiska gemenskapen (Caribbean
Community)

x

x

Kommissionen för kontroll av
Interpols register (Commission for
the Control of Interpol�"s Files)

x

x

Kontoret för harmonisering i den
inre marknaden (varumärken och
mönster) (Office for Harmonization
of the Internal Market [Trademarks
and Designs])

x

x

Konventionen för reglering av
handeln med vissa utrotningshotade
vilda djur och växter (Convention on
International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora)

x

x

Konvention om skydd av flyttande
vilda djur (Convention of the
Conservation of Migratory Species
of Wild Animals)

x

x

Konventionen om skydd för Alperna,
Alpkonventionen (Convention sur la
Protection des Alpes)

x

x

Konventionen om skydd för världens
kultur- och naturarv (Convention
Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage)

x

x

Konvention om tryggande av det
immateriella kulturarvet
(Convention for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage)

x

2019:167

background image

SFS

12

Konventionen om våtmarker av
internationell betydelse, i synnerhet
såsom livsmiljö för våtmarksfåglar
(Ramsarkonventionen) (Convention
on Wetlands of International
Importance Especially as Waterfowl
Habitat [Ramsar, 1971])

x

x

Kärnenergibyrån (OECD Nuclear
Energy Agency)

x

x

Latinamerikanska frihandels-
sammanslutningen (Latin-American
Free Trade Association)

x

Latinamerikanska integrations-
sammanslutningen (Latin American
Integration Association)

x

x

Mellanstatliga byrån för informa-
tionsbehandling (Intergovernmental
Bureau for Informatics)

x

x

Meteorologiska världsorganisationen
(World Meteorological Organization)

x

x

Natos organisation för
kommunikation och information
(NATO Communications and
Information Organisation)

x

x

Nordiska investeringsbanken

x

x

Nordiska ministerrådet (Nordic
Council of Ministers)

x

Nya utvecklingsbanken (New
Development Bank)

x

Nytt partnerskap för Afrikas
utveckling (New Partnership for
Africa�"s Development)

x

x

OPEC-fonden för internationell
utveckling (The OPEC Fund for
International Development)

x

x

Organisationen för bevarandet av
laxbestånden i Nordatlanten (North
Atlantic Salmon Conservation
Organization)

x

x

Organisationen för det globala
nätverket för vattenfrågor
(Global Water Partnership
Organization)

x

x

Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling
(Organisation for Economic
Co-operation and Development)

x

x

2019:167

background image

SFS

13

Organisationen för förbud mot
kemiska vapen (Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons)

x

x

Organisationen för gemensamt
försvarsmaterielsamarbete
(Organisation for Joint Armament
Co-operation)

x

x

Organisationen för industriellt
rättsskydd för det engelskspråkiga
Afrika (Industrial Property
Organization for English-Speaking
Africa)

x

Organisationen för oljeexporterande
länder (Organization of the
Petroleum Exporting Countries)

x

Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (Organization for
Security and Co-operation in Europe)

x

x

Organisationen för utvecklandet av
en europeisk bärraket (European
Space Vehicle Launcher
Development Organisation)

x

x

Panafrikanska universitet (Pan
African University)

x

x

Panamerikanska centrumet för mul-
och klövsjuka (Pan American Center
for Foot and Mouth Disease)

x

Panamerikanska hälsoorganisationen
(Pan American Health Organization)

x

x

Postunionen mellan Amerika,
Spanien och Portugal (Postal Union
of the Americas, Spain and Portugal)

x

x

Rotterdamkonventionen om för-
farandet med förhandsgodkännande
sedan information lämnats för vissa
farliga kemikalier och bekämpnings-
medel i internationell handel (The
Rotterdam Convention on the Prior
Informed Consent Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade)

x

x

Rådet för ömsesidigt ekonomiskt
bistånd (Council for Mutual
Economic Assistance)

x

x

Samväldet (Commonwealth)

x

Samväldet av portugisiskspråkiga
länder (Community of Portuguese
Speaking Countries)

x

x

2019:167

background image

SFS

14

Stillahavsgemenskapen (Pacific
Community)

x

x

Stockholmskonventionen om lång-
livade organiska föroreningar
(Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants)

x

x

Svartahavsländernas ekonomiska
samarbetsorganisation (Organization
of the Black Sea Economic
Cooperation)

x

x

Svartahavsområdets handels- och
utvecklingsbank (Black Sea Trade
and Development Bank)

x

x

Sydasiatiska sammanslutningen för
regionalt samarbete (South Asian
Association for Regional Cooperation)

x

x

Sydostasiatiska nationers förbund
(Association of Southeast Asian
Nations)

x

x

Världshandelsorganisationen (World
Trade Organization)

x

x

Världshälsoorganisationen (World
Health Organization)

x

x

Världslivsmedelsprogrammet
(World Food Programme)

x

x

Världsorganisationen för den
intellektuella äganderätten (World
Intellectual Property Organization)

x

x

Världsorganisationen för djurhälsa,
även Internationella byrån för
epizootiska sjukdomar (World
Organisation for Animal
Health/International Office of
Epizootics)

x

x

Världspostföreningen (Universal
Postal Union)

x

x

Världstullorganisationen (World
Customs Organization)

x

x

Världsturismorganisationen (World
Tourism Organization)

x

x

Västafrikanska monetära unionens
bankkommission (Commission
Bancaire de l�"Union Monétaire
Ouest Africaine)

x

�stkaribiska staters organisation
(Organisation of Eastern Caribbean
States)

x

x

2019:167

background image

SFS

15

�versättningscentrum för
Europeiska unionens organ

x

x

2019:167