SFS 2019:168 Lag om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2019-168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade

kungariket har lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 28 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 följande.

Tillämpningsområde
1 §
I denna lag finns bestämmelser om att socialförsäkringsbalken och
lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska fortsätta att tilläm-
pas efter den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade Europeiska union-
en (EU) avseende de personer som omfattades av författningarna före nämn-
da tidpunkt. Vidare finns bestämmelser om att Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen för svensk del i vissa fall ska tillämpas som
om förordningen var fortsatt tillämplig avseende de personer som omfatta-
des av förordningen före den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade
EU.

Likvärdiga förmåner
2 §
Bestämmelsen om likställande av förmåner, inkomster, omständig-
heter eller händelser i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
2017/492 ska fortsätta att tillämpas avseende förmåner eller inkomster som
har förvärvats och omständigheter eller händelser som har inträffat före den
tidpunkt som Förenade kungariket lämnade EU.

Sammanläggning av perioder
3 §
Bestämmelserna om sammanläggning av perioder i Europaparlament-
ets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 i lydelsen enligt kommissionens
förordning (EU) 2017/492 ska fortsätta att tillämpas avseende försäkrings-,
anställnings- eller bosättningsperioder eller perioder av verksamhet som
egenföretagare som har fullgjorts före den tidpunkt som Förenade kunga-
riket lämnade EU.

Fortsatt utbetalning av förmåner
4 §
En person som före den tidpunkt som Förenade kungariket lämnade
EU hade rätt att få eller fick en förmån utbetald i Förenade kungariket med
stöd av 5 kap. 17 a eller 18 § socialförsäkringsbalken har fortsatt rätt att få

1 Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:161.

SFS

2019:168

Publicerad
den

29 mars 2019

background image

2

SFS

2019:168

förmånen utbetald utan minskad ersättning och utan hinder av att Förenade
kungariket har lämnat EU, förutsatt att den enskilde inte omfattas av ett
annat tredjelands lagstiftning och att övriga omständigheter är oförändrade.
Vid beräkning av förmånerna ska 67 kap. 16 och 17 §§ och 81 kap. 9 §
socialförsäkringsbalken tillämpas.

5 § En person och dennes familjemedlemmar som före den tidpunkt som
Förenade kungariket lämnade EU hade rätt att få eller fick en förmån ut-
betald i Förenade kungariket med stöd av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 883/2004 i lydelsen enligt kommissionens förordning
(EU) 2017/492 har fortsatt rätt att få förmånen utbetald utan minskad ersät-
tning och utan hinder av att Förenade kungariket har lämnat EU, förutsatt att
den enskilde och dennes familjemedlemmar inte omfattas av ett annat tredje-
lands lagstiftning och att övriga omständigheter är oförändrade. Förmånen
ska minskas med motsvarande förmån som utges från Förenade kungariket.

Första stycket gäller dock inte för arbetslöshetsersättning enligt lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Ersättning för vård
6 §
Utan hinder av att Förenade kungariket har lämnat EU är bestämmel-
serna om ersättning av utgifter för vårdförmåner i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 i lydelsen enligt kommissionens förord-
ning (EU) 2017/492 och bestämmelserna i lagen (2013:513) om ersättning
för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet tillämpliga för

1. vård som har inletts och avslutats i Förenade kungariket före den tid-

punkt som Förenade kungariket lämnade EU, och

2. vård som har inletts i Förenade kungariket före den tidpunkt som

Förenade kungariket lämnade EU och som fortfarande pågår efter denna tid-
punkt på grund av att vården av medicinska skäl inte tillfälligt går att avbryta
och återuppta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2019.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNIKA STRANDH�LL
(Socialdepartementet)