SFS 2019:169 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2019-169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:

168) om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har

lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 28 mars 2019

1

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 4�6 §§ lagen (2019:

168) om sociala

trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska
unionen ska upphöra att gälla vid utgången av 2019. Den upphävda 6 § ska
dock fortfarande tillämpas när det gäller en ansökan som har kommit in till
Försäkringskassan före utgången av 2019 men som inte har avgjorts slutligt
vid paragrafens upphörande.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:161.

SFS

2019:169

Publicerad
den

29 mars 2019