SFS 2019:170 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2019-170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 28 mars 2019

Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369) ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 §
1 Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10�14 §§ avgiftsförord-

ningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

�rendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller
psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska,
biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut,
hälso- och sjukvårdskurator, logoped, optiker,
ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska,
sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller
tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsat)

4

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:161.

SFS

2019:170

Publicerad
den

2 april 2019