SFS 2019:171 Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

SFS2019-171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av

yrkeskvalifikationer

Utfärdad den 28 mars 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2016:157) om
erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)

SFS

2019:171

Publicerad
den

2 april 2019

background image

2

Bilaga1

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR

REGLERADE YRKEN I SVERIGE
I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myn-
digheter för reglerade yrken i Sverige.

Behörig myndighet är
1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om

a) brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor,

b) kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods, och
c) kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor,

2. Socialstyrelsen, i fråga om

a) apotekare,
b) arbetsterapeut,
c) audionom,
d) barnmorska,
e) biomedicinsk analytiker,
f) dietist,
g) fysioterapeut (sjukgymnast),
h) hälso- och sjukvårdskurator,
i) kiropraktor,
j) logoped,
k) läkare,
l) specialistläkare,
m) naprapat,
n) optiker,
o) ortopedingenjör,
p) psykolog,
q) psykoterapeut,
r) receptarie,
s) röntgensjuksköterska,
t) sjukhusfysiker,
u) sjuksköterska,
v) specialistsjuksköterska,
w) tandhygienist,
x) tandläkare,
y) specialisttandläkare, och
z) yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,

3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om

a) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 2 förordningen om bekämpningsmedel, och

c) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap.

16 § 1 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,
4. Finansinspektionen, i fråga om ansvarig för aktuariefunktionen i ett för-
säkringsföretag,
5. Kammarkollegiet, i fråga om

a) auktoriserade tolkar, och
b) auktoriserade translatorer,

6. Länsstyrelsen i Stockholms län, i fråga om väktare,

1 Senaste lydelse 2019:61.

SFS 2019:171

background image

3

7. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om

a) fastighetsmäklare, och
b) hyresförmedlare,

8. Statens skolverk, i fråga om

a) lärare, och
b) förskollärare,

9. Universitets- och högskolerådet, i fråga om bergsguider,
10. Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer,
11. Transportstyrelsen, i fråga om

a) besiktningstekniker,
b) taxiförare,
c) utbildningsledare vid trafikskola,
d) trafiklärare,
e) lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning,
f) lärare för riskutbildning,
g) lärare för mopedutbildning som kräver körkortsbehörighet AM, och
h) lärare för moped-, snöskoter- och terränghjulingsutbildning som kräver

förarbevis,
12. Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patentombud,
13. Statens jordbruksverk, i fråga om

a) veterinär,
b) djursjukskötare,
c) godkänd hovslagare,
d) legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) godkänd för verk-

samhet inom djurens hälso- och sjukvård,

e) användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 1 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

f) användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap.

20 § 1 förordningen om bekämpningsmedel, och

g) djurvårdare på utökad nivå,

14. Boverket, i fråga om

a) energiexperter,
b) sakkunniga inom brandskydd,
c) sakkunniga funktionskontrollanter,
d) sakkunniga rörande kulturvärden,
e) sakkunniga rörande tillgänglighet,
f) kontrollansvariga, och
g) yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motor-

drivna anordningar,
15. Arbetsmiljöverket, i fråga om

a) användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap.

16 § 2 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

b) yrkesdykare,
c) sprängarbas, och
d) arbete med medicinska kontroller.

SFS 2019:171