SFS 2019:172 Förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SFS2019-172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion

för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Utfärdad den 28 mars 2019

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2009:974) med instruktion för
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska ha följande lydelse.

7 §1 SMHI får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndig-
hetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som
anges i denna instruktion, en annan förordning eller ett beslut som rege-
ringen fattat.

De sammanlagda intäkterna från tjänsteexporten får motsvara högst

20 procent av myndighetens totala förvaltningskostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1045.

SFS

2019:172

Publicerad
den

2 april 2019