SFS 2019:173 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

SFS2019-173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i

vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel

av kemiska produkter

Utfärdad den 28 mars 2019

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter2

dels att 1 och 1 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Kadmium och ammonium-

karbonat i gödselmedel”,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1 §3 Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot
eller andra restriktioner för hantering av

1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-digly-

cidyleter,

2. kadmium och ammoniumkarbonat i gödselmedel,
3. plastpartiklar i kosmetiska produkter,
4. klorerade lösningsmedel,
5. kvicksilver,
6. kadmium och kvicksilver i batterier,
7. tungmetaller i förpackningar,
8. ammunition som innehåller bly,
9. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
10. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer

som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315).

1 a §4 Denna förordning är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 2–3 a, 5–11, 11 c–14 och 14 b–20 a §§,
– 15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 4 a §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 21 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om

minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG

och om upphävande av direktiv 2001/81/EG, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 3 § 2009:654.

3 Senaste lydelse 2018:55.

4 Senaste lydelse 2018:55.

SFS

2019:173

Publicerad
den

3 april 2019

background image

2

SFS

2019:173

3 a § Ammoniumkarbonatgödselmedel får inte användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)