SFS 2019:174 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

SFS2019-174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Utfärdad den 28 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)1

dels att nuvarande 10 § ska betecknas 10 a §,
dels att 15 c § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 och 14 a §§, av följande

lydelse.

10 § Vid jakt får vapen och andra jaktmedel användas endast i den
utsträckning och på det sätt som anges i denna förordning eller i föreskrifter
som har meddelats med stöd av förordningen.

14 a § Elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värme-
kamera eller rörlig belysning får användas i nära anslutning till jaktvapnet
vid jakt efter vildsvin.

Termiska sikten får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller

vid åtelplatser.

15 §2 Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta

1. att ett godkänt bekämpningsmedel som avses i 13 § får användas för att

döda fåglar som orsakar allvarliga skador eller olägenheter för människors
hälsa,

2. om undantag från förbudet att vid jakt använda belysning utöver vad

som är tillåtet enligt 14 § eller 14 a §, om det är fråga om annan jakt än som
avses i 31 § första stycket.

Om flera län är berörda prövas frågan av länsstyrelsen i det län där

huvuddelen av marken finns.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

Senaste lydelse av 10 § 2007:955.

2 Senaste lydelse 2018:639.

SFS

2019:174

Publicerad
den

4 april 2019