SFS 2019:175 Lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

SFS2019-175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:1301) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Utfärdad den 28 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:1301) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland2

dels att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 6 § ska betecknas 3 §,
dels att 1 § och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på
inkomst och på förmögenhet som Sverige och Ryssland undertecknade den
14 juni 1993 ska tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och
som utgör en del av detta, i den lydelse som dessa har genom det protokoll
om ändring i avtalet som undertecknades den 24 maj 2018, gälla som lag här
i landet. Avtalet är avfattat på svenska, ryska och engelska. Alla texterna har
samma giltighet. Den svenska och den engelska texten i de genom
protokollet ändrade lydelserna framgår av bilagan till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om
a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år

som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst och på förmögenhet, på skatt som tas ut för

beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den
dag då lagen träder i kraft eller senare, och

c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet på begäran som framställs

dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare oavsett till vilket år
beskattningsanspråket är att hänföra.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:11, bet. 2018/19:SkU6, rskr. 2018/19:140.

2 Tidigare 3 § upphävd genom 2011:1359.

SFS

2019:175

Publicerad
den

5 april 2019

background image

2

SFS

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGA-
RIKET SVERIGES REGERING
OCH RYSKA FEDERATION-
ENS REGERING F�R UND-
VIKANDE AV DUBBELBE-
SKATTNING BETR�FFANDE
SKATTER P�& INKOMST OCH
P�& F�RM�GENHET
3

CONVENTION BETWEEN THE
GOVERNMENT

OF

THE

KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE
RUSSIAN FEDERATION FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME AND
ON CAPITAL

Konungariket Sveriges regering och
Ryska Federationens regering,

The Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the
Russian Federation,

som önskar ingå ett avtal för

undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet utan att skapa
förutsättningar för icke-beskattning
eller minskad skatt genom skatte-
undandragande eller skatteflykt
(däri inbegripet genom så kallad
⬝treaty shopping⬝, som syftar till att
personer med hemvist i en stat som
inte är part till detta avtal indirekt
ska få förmåner enligt detta avtal),4

desiring to conclude a Convention

for the Avoidance of Double
Taxation with respect to Taxes on
Income and on capital without
creating opportunities for non-
taxation or reduced taxation through
tax evasion or avoidance (including
through treaty-shopping arrange-
ments aimed at obtaining reliefs
provided in this Convention for the
indirect benefit of residents of third
States),

har kommit överens om följande:

have agreed as follows:

Artikel 1

Article 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Personal scope

1.5 Detta avtal tillämpas på

personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna.

1. This Convention shall apply to

persons who are residents of one or
both of the Contracting States.

2.6 Inkomst som förvärvas av eller

genom en person vars inkomst enligt
lagstiftningen i endera avtals-
slutande staten är föremål för
delägarbeskattning, ska anses för-
värvad av en person med hemvist i
en av staterna till den del som
inkomsten, enligt skattelagstift-
ningen i denna stat, behandlas som
inkomst hos en person med hemvist
i staten i fråga.

2. In the case of an item of income

derived by or through a person that
is fiscally transparent under the laws
of either Contracting State, such
item shall be considered to be
derived by a resident of a Con-
tracting State to the extent that the
item is treated for the purposes of the
taxation law of such State as the
income of a resident.

3 Avtalets rubrik har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

4 Avtalets ingress har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

5 Artikel 1 punkt 1 har fått denna beteckning genom protokollet den 24 maj 2018.

6 Artikel 1 punkt 2 har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

3

SFS

Artikel 2

Article 2

Skatter som omfattas av avtalet

Taxes covered

1. Detta avtal tillämpas på skatter

på inkomst som påförs för en
avtalsslutande stats räkning, obero-
ende av det sätt på vilket skatterna
tas ut.

1. This Convention shall apply to

taxes on income imposed on behalf
of each Contracting State, irrespec-
tive of the manner in which they are
levied.

2. Med skatter på inkomst förstås

alla skatter som utgår på inkomst i
dess helhet eller på delar av inkomst,
däri inbegripna skatter på vinst på
grund av överlåtelse av lös eller fast
egendom samt skatter på värde-
stegring.

2. There shall be regarded as taxes

on income all taxes imposed on total
income, or on elements of income,
including taxes on gains from the
alienation of movable or immovable
property, as well as taxes on capital
appreciation.

3.7 De skatter på vilka detta avtal

tillämpas är:

3. The taxes to which this

Convention shall apply are:

a) i Ryska Federationen:

(a) in the Russian Federation:

1) skatten på vinster för organisa-

tioner,

(i) the tax on profits of organisa-

tions;

2) inkomstskatten för fysiska

personer,

(ii) the tax on income of

individuals;

3) skatten på organisationers till-

gångar,

(iii) the tax on property of

organisations;

4) skatten på fysiska personers

tillgångar,

(iv) the tax on property of indi-

viduals

(i det följande benämnda ⬝rysk

skatt⬝);

(hereinafter

referred

to

as

�SRussian tax⬝);

b) i Sverige:

(b) in Sweden:

1) den statliga inkomstskatten,

(i) the national income tax (den

statliga inkomstskatten);

2) kupongskatten,

(ii) the withholding tax on

dividends (kupongskatten);

3) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta,

(iii) the income tax on non-

residents (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta);

4) den särskilda inkomstskatten

för utomlands bosatta artister m.fl.,

(iv) the income tax on non-

resident artistes and athletes (den
särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl.);

5) den

kommunala

inkomst-

skatten,

(v) the municipal income tax (den

kommunala inkomstskatten);

6) statlig förmögenhetsskatt

(vi) net wealth tax (statlig för-

mögenhetsskatt)

(i det följande benämnda ⬝svensk

skatt⬝).

(hereinafter

referred

to

as

�SSwedish tax⬝).

4. Avtalet tillämpas även på

skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter under-
tecknandet av detta avtal påförs vid

4. The Convention shall apply

also to any identical or substantially
similar taxes which are imposed
after the date of signature of the

7 Artikel 2 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

4

SFS

sidan av eller i stället för de skatter
som anges i punkt 3. De behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall meddela varandra de
väsentliga ändringar som vidtagits i
respektive skattelagstiftning.

Convention in addition to, or in
place of, the taxes referred to in
paragraph 3. The competent autho-
rities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial
changes which have been made in
their respective taxation laws.

Artikel 3

Article 3

Allmänna definitioner

General definitions

1. Om inte sammanhanget för-

anleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

1. For the purposes of this Con-

vention, unless the context otherwise
requires:

a) ⬝Ryssland⬝

åsyftar

Ryska

Federationen och innefattar, när
uttrycket används i geografisk
betydelse, Rysslands territorium,
territorialvattnet samt även den
ekonomiska zonen och kontinental-
sockeln över vilka Ryska Federa-
tionen, i överensstämmelse med
folkrättens regler, äger utöva
suveräna rättigheter och jurisdiktion,
och inom vilka områden Ryska
Federationens

skattelagstiftning

äger tillämpning;

(a) the term ⬝Russia⬝ means the

Russian Federation, and when used
in a geographical sense, the term
⬝Russia⬝ includes its territory, the
territorial sea and also the economic
zone and continental shelf in which
the Russian Federation may exercise
sovereign rights and jurisdiction in
accordance with international law
and in which the tax legislation of
the Russian Federation is in force;

b) ⬝Sverige⬝ åsyftar Konunga-

riket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk bety-
delse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havs-
områden över vilka Sverige, i över-
ensstämmelse

med

folkrättens

regler, utövar suveräna rättigheter
eller jurisdiktion;

(b) the term ⬝Sweden⬝ means the

Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the
national territory, the territorial sea
of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accor-
dance with international laws exer-
cises sovereign rights or jurisdiction;

c) ⬝en avtalsslutande stat⬝ och

⬝den andra avtalsslutande staten⬝
åsyftar Ryssland eller Sverige,
beroende på sammanhanget;

(c) the terms ⬝a Contracting

State⬝ and ⬝the other Contracting
State⬝ mean Russia or Sweden, as
the context requires;

d) ⬝person⬝ inbegriper fysisk

person samt juridisk person och
annan personsammanslutning som
bildats i enlighet med lagstiftningen
i en avtalsslutande stat och som vid
beskattningen behandlas såsom
juridisk person;

(d) the term ⬝person⬝ includes an

individual, any legal entity, and any
other association of persons created
in accordance with the laws of a
Contracting State and which is
treated as a legal entity for tax
purposes;

e) ⬝bolag⬝ åsyftar juridisk person

eller annan som vid beskattningen
behandlas såsom juridisk person;

(e) the term ⬝company⬝ means

any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate
for tax purposes;

2019:175

background image

5

SFS

f) ⬝internationell trafik⬝ åsyftar

transport med skepp eller luftfartyg
som används av en person med
hemvist i en avtalsslutande stat utom
då skeppet eller luftfartyget används
uteslutande mellan platser i den
andra avtalsslutande staten;

(f) the term ⬝international traffic⬝

means any transport by a ship or
aircraft operated by a resident of a
Contracting State, except when the
ship or aircraft is operated solely
between places in the other
Contracting State;

g) ⬝behörig myndighet⬝ åsyftar:

(g) the term ⬝competent autho-

rity⬝ means:

1) i Ryssland, finansministeriet

eller dess befullmäktigade ombud,

(i) in Russia, the Ministry of

Finance or its authorized repre-
sentative;

2) i Sverige, finansministern,

dennes befullmäktigade ombud eller
den myndighet åt vilken uppdras att
vara

behörig

myndighet

vid

tillämpningen av detta avtal.

(ii) in Sweden, the Minister of

Finance, his authorized repre-
sentative or the authority which is
designated as a competent authority
for the purposes of this Convention.

2. Då en avtalsslutande stat

tillämpar avtalet anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i
avtalet ha den betydelse som
uttrycket har enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter
på vilka avtalet tillämpas.

2. As regards the application of

the Convention by a Contracting
State, any term not defined therein
shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning which it
has under the law of that State
concerning the taxes to which the
Convention applies.

Artikel 4

Article 4

Hemvist

Resident

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket ⬝person med
hemvist i en avtalsslutande stat⬝
person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på
grund av domicil, bosättning, plats
för inregistrering, plats för före-
tagsledning eller annan liknande
omständighet. Uttrycket inbegriper
inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från
källa i denna stat.

1. For the purposes of this

Convention, the term ⬝resident of a
Contracting State⬝ means any
person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by
reason of his domicile, residence,
place of registration, place of
management or any other criterion
of a similar nature. This term does
not include any person who is liable
to tax in that State in respect only of
income from sources in that State.

2. Då på grund av bestäm-

melserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande
staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:

2. Where by reason of the pro-

visions of paragraph 1 an individual
is a resident of both Contracting
States, then his status shall be
determined as follows:

a) han anses ha hemvist i den stat

där han har en bostad som stadig-
varande står till hans förfogande.
Om han har en sådan bostad i båda
staterna, anses han ha hemvist i den
stat med vilken hans personliga och

(a) he shall be deemed to be a

resident of the State in which he has
a permanent home available to him;
if he has a permanent home available
to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State
with which his personal and

2019:175

background image

6

SFS

ekonomiska förbindelser är starkast
(centrum för levnadsintressena);

economic relations are closer (centre
of vital interests);

b) om det inte kan avgöras i vilken

stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i
någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfo-
gande, anses han ha hemvist i den
stat där han stadigvarande vistas;

(b) if the State in which he has his

centre of vital interests cannot be
determined, or if he has not a
permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be
a resident of the State in which he
has an habitual abode;

c) om han stadigvarande vistas i

båda staterna eller om han inte vistas
stadigvarande i någon av dem, anses
han ha hemvist i den stat där han är
medborgare;

(c) if he has an habitual abode in

both States or in neither of them, he
shall be deemed to be a resident of
the State of which he is a citizen;

d) om en avtalsslutande stat anser

honom vara medborgare i den staten
och den andra avtalsslutande staten
anser honom vara medborgare i
denna andra stat eller om han inte
anses vara medborgare i någon av
staterna, skall de behöriga myndig-
heterna i de avtalsslutande staterna
avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

(d) if

a

Contracting

State

considers him to be a citizen of that
State and the other Contracting State
considers him to be a citizen of that
other State, or if neither State
considers him to be a citizen, the
competent authorities of the Con-
tracting States shall settle the ques-
tion by mutual agreement.

3.8 Då på grund av bestäm-

melserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda
avtalsslutande staterna, ska de
behöriga myndigheterna söka av-
göra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.

3. Where by reason of the

provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident
of both Contracting States, the
competent

authorities

of

the

Contracting States shall endeavour
to settle the question by mutual
agreement.

Artikel 5

Article 5

Fast driftställe

Permanent establishment

1. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar uttrycket ⬝fast drift-
ställe⬝ en stadigvarande plats för
affärsverksamhet, från vilken en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat bedriver affärsverk-
samhet, i den andra avtalsslutande
staten.

1. For the purposes of this Con-

vention, the term �Spermanent estab-
lishment⬝ means a fixed place of
business through which a resident of
a Contracting State carries on
business activities in the other
Contracting State.

2. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝

innefattar särskilt:

2. The term ⬝permanent estab-

lishment⬝ includes especially:

a) plats för företagsledning,

(a) a place of management;

b) filial,

(b) a branch;

c) kontor,

(c) an office;

d) fabrik,

(d) a factory;

e) verkstad, och

(e) a workshop; and

8 Artikel 4 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

7

SFS

f) gruva, olje- eller gaskälla,

stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

(f) a mine, an oil or gas well, a

quarry or any other place of
extraction of natural resources.

3. Uttrycket ⬝fast driftställe⬝ om-

fattar även plats för byggnads-,
anläggnings-, monterings- eller
installationsverksamhet eller verk-
samhet som består av övervakning i
anslutning därtill, men endast om
verksamheten pågår under en tid-
rymd som överstiger tolv månader.

3. The term ⬝permanent establish-

ment⬝ likewise encompasses a buil-
ding site, a construction, assembly or
installation project or supervisory
activities in connection therewith,
but only where such site, project or
activities are carried on for a period
of more than twelve months.

4. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel skall
följande aktiviteter som bedrivs av
en person med hemvist i en avtals-
slutande stat inte anses bedrivna från
fast driftställe i den andra
avtalsslutande staten:

4. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, the
following kinds of activity of a per-
son which is a resident of a Contra-
cting State will not be treated as
carried on in the other Contracting
State through a permanent estab-
lishment:

a) användningen av anordningar

uteslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av personen
tillhöriga varor,

(a) the use of facilities solely for

the purpose of storage, display, or
delivery of goods and merchandise
belonging to this person;

b) innehavet av ett personen

tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utläm-
nande,

(b) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
this person solely for the purpose of
storage, display, or delivery;

c) innehavet av ett personen

tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom
annan persons försorg,

(c) the maintenance of a stock of

goods or merchandise belonging to
this person solely for the purpose of
processing by another person;

d) innehavet av en stadigvarande

plats för affärsverksamhet ute-
slutande för inköp av varor eller
inhämtande av upplysningar för
personen,

(d) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of purchasing goods or
merchandise, or of collecting infor-
mation, for this person;

e) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslu-
tande för att för personen bedriva
annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

(e) the maintenance of a fixed

place of business solely for the
purpose of carrying on, for this
person, any other activity of a
preparatory or auxiliary character;

f) innehavet av stadigvarande

plats för affärsverksamhet uteslut-
ande för att kombinera verksamheter
som anges i punkterna a�e, under
förutsättning

att

hela

den

verksamhet som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärs-
verksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande
eller biträdande art.

(f) the maintenance of a fixed

place of business solely for any
combination of activities mentioned
in sub-paragraphs (a) to (e),
provided that the overall activity of
the fixed place of business resulting
from this combination is of a
preparatory or auxiliary character.

2019:175

background image

8

SFS

5. Utan hinder av bestämmelserna

i punkterna 1 och 2 skall, i fall då en
person

med

hemvist

i

en

avtalsslutande stat bedriver verk-
samhet i den andra avtalsslutande
staten genom en representant,
personen anses ha fast driftställe i
denna andra stat beträffande varje
verksamhet som denna representant
bedriver för personen, om repre-
sentanten uppfyller vart och ett av
följande villkor:

5. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2, where a
person which is a resident of a
Contracting

State

carries

on

activities in the other Contracting
State through an agent, that person
shall be deemed to have a permanent
establishment in that other State in
respect of any activities which the
agent undertakes for that person, if
the agent meets each of the
following conditions:

a) han har fullmakt att i denna

andra stat sluta avtal i personens
namn,

(a) he has an authority to conclude

contracts in that other State in the
name of that person;

b) han regelmässigt använder

denna fullmakt,

(b) he habitually exercises that

authority;

c) han är inte en sådan oberoende

representant på vilken punkt 6 till-
lämpas, samt

(c) he is not an agent of an

independent status to whom the
provisions of paragraph 6 apply; and

d) hans verksamhet är inte

begränsad till sådan verksamhet som
anges i punkt 4.

(d) his activities are not limited to

those mentioned in paragraph 4.

6. Person med hemvist i en

avtalsslutande stat anses inte ha fast
driftställe i den andra avtalsslutande
staten endast på den grund att
personen bedriver affärsverksamhet
i denna andra stat genom förmedling
av mäklare, kommissionär eller
annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan mäklare,
kommissionär eller representant
därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet.

När

sådan

mäklare,

kommissionär

eller

representant bedriver sin verk-
samhet uteslutande eller nästan
uteslutande för sådan persons
räkning, anses han emellertid inte
vara en sådan oberoende repre-
sentant som avses i denna punkt.

6. A resident of a Contracting

State shall not be deemed to have a
permanent establishment in the other
Contracting State merely because it
carries on business in that other State
through a broker, general com-
mission agent or any other agent of
an independent status, provided that
such persons are acting in the
ordinary course of their business.
However, when the activities of such
an agent are devoted wholly or
almost wholly on behalf of that
resident, he will not be considered an
agent of an independent status
within the meaning of this
paragraph.

7. Den omständigheten att ett

bolag

med

hemvist

i

en

avtalsslutande stat kontrollerar eller
kontrolleras av ett bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande
staten eller ett bolag som bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på
annat sätt), medför inte i och för sig
att någotdera bolaget utgör fast
driftställe för det andra.

7. The fact that a company which

is a resident of a Contracting State
controls or is controlled by a
company which is a resident of the
other Contracting State, or which
carries on business in that other State
(whether through a permanent
establishment or otherwise) shall not
of itself constitute either company a
permanent establishment of the
other.

2019:175

background image

9

SFS

Artikel 6

Article 6

Inkomst av fast egendom

Income from immovable property

1. Inkomst, som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri
inbegripen inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

1. Income derived by a resident of

a Contracting State from immovable
property (including income from
agriculture or forestry) situated in
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. Uttrycket ⬝fast egendom⬝ har

den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtals-
slutande stat där egendomen är
belägen. Uttrycket inbegriper dock
alltid tillbehör till fast egendom,
levande och döda inventarier i
lantbruk och skogsbruk, rättigheter
på vilka bestämmelserna i privat-
rätten om fast egendom tillämpas,
byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga
eller fasta ersättningar för nyttjandet
av eller rätten att nyttja mineral-
förekomst, källa eller annan natur-
tillgång. Skepp, båtar och luftfartyg
anses inte vara fast egendom.

2. The term ⬝immovable prop-

erty⬝ shall have the meaning which
it has under the law of the
Contracting State in which the
property in question is situated. The
term shall in any case include
property accessory to immovable
property, livestock and equipment
used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of
general law respecting landed
property apply, buildings, usufruct
of immovable property and rights to
variable or fixed payments as con-
sideration for the working of, or the
right to work, mineral deposits,
sources and other natural resources.
Ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.

3. Bestämmelserna i punkt 1 till-

lämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom
uthyrning eller annan användning av
fast egendom.

3. The provisions of paragraph 1

shall apply to income derived from
the direct use, letting, or use in any
other form of immovable property.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 3 tillämpas även på inkomst av
fast egendom som tillhör företag och
på inkomst av fast egendom som
används vid självständig yrkes-
utövning.

4. The provisions of paragraphs 1

and 3 shall also apply to the income
from immovable property of an
enterprise and to income from
immovable property used for the
performance of independent perso-
nal services.

Artikel 7

Article 7

Inkomst av rörelse

Business profits

1. Inkomst av rörelse, som person

med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna
stat, såvida inte personen bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten från där beläget fast drift-
ställe. Om personen bedriver rörelse

1. The business profits of a

resident of a Contracting State shall
be taxable only in that State unless
the resident carries on business in
the other Contracting State through a
permanent establishment situated
therein. If the resident carries on

2019:175

background image

10

SFS

på nyss angivet sätt, får personens
inkomst beskattas i den andra staten,
men endast så stor del av den som är
hänförlig till det fasta driftstället.

business as aforesaid, the profits of
the resident may be taxed in the
other State, but only so much of
them as is attributable to that
permanent establishment.

2. Om person med hemvist i en

avtalsslutande stat bedriver rörelse i
den andra avtalsslutande staten från
där beläget fast driftställe, hänförs,
om inte bestämmelserna i punkt 3
föranleder annat, i vardera avtals-
slutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan
antas att driftstället skulle ha
förvärvat, om det varit en fristående
person, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under
samma eller liknande villkor och
självständigt avslutat affärer med
personen med hemvist i den
förstnämnda staten till vilket
driftstället hör.

2. Subject to the provisions of

paragraph 3, where a resident of a
Contracting State carries on business
in the other Contracting State
through a permanent establishment
situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to
that permanent establishment the
profits which it might be expected to
make if it were a distinct and
separate person engaged in the same
or similar activities under the same
or similar conditions and dealing
wholly independently with the
resident of which it is a permanent
establishment.

3. Vid bestämmandet av fast

driftställes inkomst skall avdrag
medges för dokumenterade och
styrkta utgifter som uppkommit för
driftställets verksamhet, härunder
inbegripna utgifter för verksam-
hetens ledning och allmänna för-
valtning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta
driftstället är beläget eller utanför
den staten.

3. In determining the profits of a

permanent establishment deductions
should be allowed with documentary
confirmed expenses, incurred for the
aims of the activity of that
establishment including managerial
and general administrative expenses,
irrespective of whether these ex-
penses were incurred in the State
where the permanent establishment
is situated or outside that State.

4. Om inkomst hänförlig till fast

driftställe enligt reglerna i en
avtalsslutande stat kan bestämmas
på grundval av en proportionell för-
delning av personens hela inkomst
på de olika grenarna av personens
verksamhet,

hindrar

bestäm-

melserna i punkt 2 inte att en sådan
fördelning får ske. Den fördel-
ningsmetod som används får dock
inte strida mot de i denna artikel
angivna principerna.

4. If in one Contracting State there

is a rule of determining the share of
profits related to the permanent
establishment on the basis of pro-
portional distribution of the total
profits of a person among his indi-
vidual subdivisions, then the pro-
visions of paragraph 2 shall not
prevent the application of this rule.
But the adopted method of propor-
tional distribution of profits must not
contradict the principles contained
in this Article.

5. Inkomst hänförs inte till fast

driftställe som innehas av person
med hemvist i en avtalsslutande stat
endast av den anledningen att varor
inköps genom det fasta driftställets
försorg för sådan persons räkning.

5. No profits shall be attributed to

a permanent establishment of a
person which is a resident of a
Contracting State by reason of the
mere purchase by the permanent
establishment of goods or mer-
chandise for that person.

2019:175

background image

11

SFS

6. Vid tillämpningen av före-

gående punkter bestäms inkomst
som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och
tillräckliga skäl föranleder annat.

6. For the purposes of the

preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent
establishment shall be determined
by the same method year by year
unless there is good and sufficient
reason to the contrary.

7. Ingår i inkomst av rörelse-

inkomster som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs
bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i förevarande artikel.

7. Where profits include items of

income which are dealt with
separately in other Articles of this
Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected
by the provisions of this Article.

Artikel 8

Article 8

Inkomst av internationell sjöfart och
luftfart

Income from international shipping
and air transport

1. Inkomst som förvärvas av en

person med hemvist i en avtals-
slutande stat genom användningen
av skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, inbegripen
sådan inkomst som beräknas med
avseende på totalt tonnage, beskattas
endast i denna stat.

1. Any income received by a

resident of a Contracting State from
the operation of ships or aircraft in
international traffic, including such
calculated in respect of total
tonnage, shall be taxable only in that
State.

2. Vid tillämpningen av detta

avtal åsyftar inkomst som förvärvas
genom användningen av skepp eller
luftfartyg i internationell trafik
sådan inkomst, som förvärvas av
person som svarar för den egentliga
driften av sådana transportmedel
som anges i punkt 1 i denna artikel,
genom

omedelbart

brukande,

uthyrning eller användning på annat
sätt inbegripet användning, innehav
eller uthyrning av containers och
därtill hörande utrustning.

2. For the aims of this Convention

the income from the operation of
ships or aircraft in international
traffic shall mean the income
received by the person operating the
transport facilities referred to in
paragraph 1 of this Article, from
direct use, from renting or using the
transport means in any other form,
including the use, maintenance or
rental of containers and equipment
related to it.

3.9 Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en
pool, ett gemensamt företag eller en
internationell driftsorganisation.

3. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall also apply to income
from the participation in a pool, a
joint business or an international
operating agency.

Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas beträffande inkomst
som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian

Airlines

System

(SAS) endast i fråga om den del av
inkomsten som motsvarar den andel
i konsortiet som innehas av SAS

With respect to income derived by

the

air

transport

consortium

Scandinavian

Airlines

System

(SAS) the provisions of paragraphs
1 and 2 shall apply only to such part
of the income as corresponds to the
participation held in that consortium

9 Artikel 8 punkt 3 andra stycket har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

12

SFS

Sverige AB, den svenske delägaren i
SAS.

by SAS Sverige AB, the Swedish
partner of SAS.

Artikel 9

Article 9

Justering av inkomst

Adjustment of income

1. I fall då

1. Where:

a) en person med hemvist i en

avtalsslutande stat direkt eller in-
direkt deltar i ledningen eller
kontrollen av en person med hemvist
i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i denna persons kapital,
eller

(a) a person which is a resident of

a Contracting State participates
directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of a person
which is a resident of the other
Contracting State, or

b) samma personer direkt eller

indirekt deltar i ledningen eller
kontrollen av eller äger del av en
person med hemvist i en avtals-
slutande stat och en annan person,
iakttas följande.

(b) the same persons participate

directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of a person
which is a resident of a Contracting
State and any other person,

Om mellan personerna i fråga om

handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs
villkor, som avviker från dem som
skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende personer, får all inkomst,
som utan sådana villkor skulle ha
tillkommit den ena personen men
som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit denna person,
inräknas i denna persons inkomst
och beskattas i överensstämmelse
därmed.

and in either case conditions are

made or imposed between the two
persons in their commercial or
financial relations which differ from
those which would be made between
independent persons, then any
income which would, but for those
conditions, have accrued to one of
the persons, but, by reason of those
conditions, have not so accrued, may
be included in the income of that
person and taxed accordingly.

2.10 I fall då inkomst, som av en

avtalsslutande stat inräknats i
inkomsten för en person, av den
andra avtalsslutande staten i enlighet
med bestämmelserna i punkt 1 även
inräknats i inkomsten för en annan
person, ska den förstnämnda staten,
om den anser justeringen berättigad
såväl i princip som i fråga om
beloppet, genomföra vederbörlig
justering av det skattebelopp som
påförts den förstnämnda personen
för inkomsten. Vid sådan justering
iakttas övriga bestämmelser i detta
avtal och de behöriga myndig-
heterna ska vid behov överlägga
med varandra.

2. Where, in accordance with the

provisions of paragraph 1, income
which has been included by a
Contracting State in the income of a
person is also included by the other
Contracting State in the income of
another person, then the first State, if
it considers that the adjustment made
by the other State is justified both in
principle and as regards the amount,
shall make an appropriate adjust-
ment to the amount of tax charged to
the first person on such income. In
determining this adjustment, due
regard shall be paid to the other
provisions of this Convention, and
the competent authorities of the

10 Artikel 9 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

13

SFS

Contracting States shall consult each
other as necessary.

Artikel 10

Article 10

Utdelning

Dividends

1.11 Utdelning från bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat eller
från en investeringsfond som har
bildats i en avtalsslutande stat till en
person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

1. Dividends paid by a company

which is a resident of a Contracting
State, or an investment fund which is
established in a Contracting State, to
a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other
State.

2.12 Utdelningen får emellertid

beskattas även i den avtalsslutande
stat där bolaget som betalar utdel-
ningen har hemvist eller där inve-
steringsfonden som betalar utdel-
ningen har bildats, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som
har rätt till utdelningen har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga:

2. However, such dividends may

also be taxed in, and according to the
laws of, the Contracting State of
which the company paying the divi-
dends is a resident, or in the case of
an investment fund, in, and ac-
cording to the laws of, the Con-
tracting State under the laws of
which it is established, but if the
beneficial owner of the dividends is
a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not
exceed:

a) 5 procent av utdelningens

bruttobelopp, om den som har rätt
till utdelningen är ett bolag (med
undantag för handelsbolag) som
direkt innehar minst 10 procent av
kapitalet i det utdelande bolaget
(med undantag för ett utdelande
bolag som är en investeringsfond)
och detta innehav vid tidpunkten för
den faktiska utbetalningen av utdel-
ningen uppgår till minst 80 000 euro
eller motsvarande summa i någon
annan valuta,

(a) 5 per cent of the gross amount

of the dividends if the beneficial
owner is a company (other than a
partnership) which holds directly at
least 10 per cent of the capital of the
company paying the dividends
(other than a paying company that is
an investment fund) and this holding
amounts to at least 80 000 euros or
an equivalent amount in any other
currency at the moment of the actual
distribution of the dividends;

b) 15 procent av utdelningens

bruttobelopp i övriga fall.

(b) 15 per cent of the gross

amount of the dividends in all other
cases.

Bestämmelserna i denna punkt

berör inte bolagets beskattning för
den vinst av vilken utdelningen
betalas.

This paragraph shall not affect the

taxation of the company in respect of
the profits out of which the
dividends are paid.

3.13 Med uttrycket ⬝utdelning⬝

förstås i denna artikel inkomst av
aktier, gruvaktier, stiftarandelar eller
andra rättigheter, som inte är

3. The term �Sdividends⬝ as used in

this Article means income from
shares, mining shares, founders'
shares or other rights, not being

11 Artikel 10 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

12 Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

13 Artikel 10 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

14

SFS

fordringar, med rätt till andel i vinst,
samt inkomst av andra andelar i
bolag, som enligt lagstiftningen i
den stat där det utdelande bolaget
har hemvist vid beskattningen be-
handlas på samma sätt som inkomst
av aktier. Uttrycket omfattar även
betalning som utgår på andelar i en
investeringsfond.

debt-claims, participating in profits,
as well as income from other
corporate rights which is subjected
to the same taxation treatment as
income from shares by the laws of
the State of which the company
making the distribution is a resident.
This term also means any payments
on units of investment funds.

4. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 tillämpas inte, om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar
utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar
självständig

yrkesverksamhet i

denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i
artikel 7 respektive artikel 14.

4. The provisions of paragraphs 1

and 2 shall not apply if the beneficial
owner of the dividends, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State of which the
company paying the dividends is a
resident, through a permanent estab-
lishment situated therein, or perf-
orms in that other State independent
personal services from a fixed base
situated therein, and the holding in
respect of which the dividends are
paid is effectively connected with
such permanent establishment or
fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

5. Om bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar in-
komst från den andra avtalsslutande
staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget
betalar, utom i den mån utdelningen
betalas till person med hemvist i
denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med
fast driftställe eller stadigvarande
anordning i denna andra stat, och ej
heller beskatta bolagets icke ut-
delade vinst, även om utdelningen
eller den icke utdelade vinsten helt
eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.

5. Where a company which is a

resident of a Contracting State
derives profits or income from the
other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the
dividends paid by the company,
except insofar as such dividends are
paid to a resident of that other State
or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is
effectively connected with a perma-
nent establishment or a fixed base
situated in that other State, nor
subject the company's undistributed
profits to a tax on the company's
undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of
profits or income arising in such
other State.

2019:175

background image

15

SFS

Artikel 11

Article 11

Ränta

Interest

1. Ränta som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om
personen i fråga har rätt till räntan.

1. Interest arising in a Contracting

State and paid to a resident of the
other Contracting State shall be
taxable only in that other State if
such a resident is the beneficial
owner of the interest.

2. Med uttrycket ⬝ränta⬝ förstås i

denna artikel inkomst av varje slags
fordran, antingen den säkerställts
genom inteckning i fast egendom
eller inte och antingen den medför
rätt till andel i gäldenärens vinst eller
inte. Uttrycket åsyftar särskilt in-
komst av värdepapper som utfärdats
av staten och inkomst av obliga-
tioner eller debentures, däri inbe-
gripna agiobelopp och vinster som
hänför sig till sådana värdepapper,
obligationer eller debentures. Straff-
avgift på grund av sen betalning
anses inte som ränta vid tillämp-
ningen av denna artikel.

2. The term ⬝interest⬝ as used in

this Article means income from
debt-claims of every kind, whether
or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to
participate in the debtor's profits,
and in particular, income from
government securities and income
from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to
such securities, bonds or debentures.
Penalty charges for late payment
shall not be regarded as interest for
the purpose of this Article.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte, om den som har rätt
till räntan har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken räntan härrör, från
där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
fordran för vilken räntan betalas äger
verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial
owner of the interest, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State in which the
interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or
performs in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and the
debt-claim in respect of which the
interest is paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

4. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller
mellan dem båda och annan person
räntebeloppet, med hänsyn till den
fordran för vilken räntan betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas

4. Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the interest, having regard
to the debt-claim for which it is paid,
exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer
and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the

2019:175

background image

16

SFS

bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I så-
dant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakt-
tagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

provisions of this Article shall apply
only to the last-mentioned amount.
In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable ac-
cording to the laws of each Con-
tracting State, due regard being had
to the other provisions of this
Convention.

Artikel 12

Article 12

Royalty

Royalty

1. Royalty som härrör från en

avtalsslutande stat och som betalas
till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas
endast i denna andra stat, om perso-
nen i fråga har rätt till royaltyn.

1. Royalties arising in a Con-

tracting State and paid to a resident
of the other Contracting State shall
be taxable only in that other State if
such a resident is the beneficial
owner of the royalties.

2. Med uttrycket ⬝royalty⬝ förstås

i denna artikel varje slags betalning
som tas emot såsom ersättning för
nyttjandet av eller för rätten att
nyttja upphovsrätt till litterärt,
konstnärligt eller vetenskapligt verk,
häri inbegripet biograffilm och film
eller band för radio- eller tele-
visionsutsändning, patent, varu-
märke, mönster eller modell, ritning,
hemligt recept eller hemlig till-
verkningsmetod eller programvara
för datorer eller för upplysning om
erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

2. The term ⬝royalties⬝ as used in

this Article means payments of any
kind received as a consideration for
the use of, or the right to use, any
copyright of literary, artistic or
scientific work including cinemato-
graph films and films or tapes for
radio or television broadcasting, any
patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, any
computer software program, or for
information concerning industrial,
commercial or scientific experience.

3. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte, om den som har rätt
till royaltyn har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande
staten, från vilken royaltyn härrör,
från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet
i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om
vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respek-
tive artikel 14.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply if the beneficial
owner of the royalties, being a
resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State in which the
royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or
performs in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which
the royalties are paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

2019:175

background image

17

SFS

4. Då på grund av särskilda

förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller
mellan dem båda och annan person
royaltybeloppet, med hänsyn till det
nyttjande, den rätt eller den upp-
lysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha
avtalats mellan utbetalaren och den
som har rätt till royaltyn om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas
bestämmelserna i denna artikel
endast på sistnämnda belopp. I
sådant fall beskattas överskjutande
belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakt-
tagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

4. Where by reason of a special

relationship between the payer and
the beneficial owner or between both
of them and some other person, the
amount of the royalties, having re-
gard to the use, right or information
for which they are paid, exceeds the
amount which would have been
agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of
such relationship, the provisions of
this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the
laws of each Contracting State, due
regard being had to the other
provisions of this Convention.

Artikel 13

Article 13

Realisationsvinst

Income from the increment of the
value of property

1. Inkomst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
på grund av överlåtelse av sådan fast
egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

1. The income derived by a

resident of a Contracting State from
the alienation of immovable pro-
perty referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting
State may be taxed in that other
State.

2. Inkomst på grund av över-

låtelse av lös egendom, som utgör
del av rörelsetillgångarna i fast
driftställe, vilket en person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i
den andra avtalsslutande staten, eller
av lös egendom, hänförlig till stadig-
varande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet, som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat har i den andra avtals-
slutande staten, får beskattas i denna
andra stat. Detsamma gäller inkomst
på grund av överlåtelse av sådant
fast driftställe (för sig eller tillsam-
mans med hela företaget) eller av
sådan stadigvarande anordning.

2. Income from the alienation of

movable property forming part of
the business property of a permanent
establishment which a resident of a
Contracting State has in the other
Contracting State or of movable
property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Con-
tracting State in the other Con-
tracting State for the purpose of
performing independent personal
services, including such income
from the alienation of such a per-
manent establishment (alone or with
the whole enterprise) or of such
fixed base, may be taxed in that
other State.

3. Inkomst som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
på grund av överlåtelse av skepp
eller luftfartyg som används i inter-
nationell trafik eller av lös egendom
som är hänförlig till användningen

3. Income derived by a resident of

a Contracting State from the alien-
ation of ships or aircraft operated in
international traffic or movable
property pertaining to the operation

2019:175

background image

18

SFS

av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.

of such ships or aircraft shall be
taxable only in that State.

Bestämmelserna i denna punkt

tillämpas beträffande inkomst som
förvärvas av det svenska, danska och
norska

luftfartskonsortiet

Scandinavian

Airlines

System

(SAS) men endast i fråga om den del
av inkomsten som motsvarar den
andel i konsortiet som innehas av
SAS Sverige AB, den svenske
delägaren SAS.

With respect to income derived by

the Swedish, Danish and Norwegian
air

transport

consortium

Scandinavian

Airlines

System

(SAS), the provisions of this
paragraph shall apply only to such
portion of the income as corresponds
to the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the
Swedish partner of SAS.

4.14 Vinst, som person med hem-

vist i en avtalsslutande stat förvärvar
på grund av överlåtelse av andelar
eller liknande rättigheter vars värde
till mer än 50 procent, direkt eller
indirekt, kan hänföras till fast egen-
dom som är belägen i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

4. Gains derived by a resident of a

Contracting State from the alien-
ation of shares or similar rights
deriving more than 50 per cent of
their value directly or indirectly
from immovable property situated in
the other Contracting State may be
taxed in that other State.

5.15 Inkomst

grund

av

överlåtelse av annan egendom än
sådan som avses i punkterna 1�4
beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.

5. Income from the alienation of

any property other than that referred
to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall
be taxable only in the Contracting
State of which the alienator is a
resident.

Inkomst på grund av avyttring av

andelar eller andra rättigheter i ett
bolag med hemvist i en av de
avtalsslutande staterna och som
förvärvas av en person som har haft
hemvist i denna stat men som tagit
hemvist i den andra avtalsslutande
staten får � utan hinder av före-
gående bestämmelser i denna punkt
� beskattas i den förstnämnda staten
om avyttringen av andelarna eller
rättigheterna sker vid något tillfälle
under en femårsperiod efter det
datum då personen upphört att ha
hemvist i den förstnämnda staten.

Notwithstanding the preceding

provision of this paragraph, income
from the alienation of shares or other
corporate rights of a company which
is a resident of one of the Con-
tracting States derived by a person
who has been a resident of that State
and who has become a resident of
the other Contracting State, may be
taxed in the first-mentioned State if
the alienation of the shares or other
corporate rights occur at any time
during the five years next following
the date on which the person has
ceased to be a resident of the first-
mentioned State.

14 Artikel 13 punkt 4 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

15 Artikel 13 punkt 5 har omnumrerats (tidigare punkt 4) och fått denna lydelse genom protokollet

den 24 maj 2018.

2019:175

background image

19

SFS

Artikel 14

Article 14

Inkomst av självständig yrkesut-
övning

Income from independent personal
services

1. Inkomst som en fysisk person

med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke
eller annan självständig verksamhet,
kan beskattas i denna stat. Sådan
inkomst får emellertid även beskat-
tas i den andra avtalsslutande staten
men endast om

1. Income derived by an indi-

vidual who is a resident of a Con-
tracting State in respect of profess-
sional services or other activities of
an independent character shall be
taxable in that State. However, such
income may also be taxed in the
other Contracting State but only if:

a) den fysiska personen i denna

andra stat har en stadigvarande
anordning som regelmässigt står till
hans förfogande för att utöva
verksamheten, men endast så stor
del av den som är hänförlig till denna
stadigvarande anordning, eller

(a) the individual has a fixed base

regularly available to him in that
other State for the purpose of
performing his activities, but only so
much thereof as is attributable to that
fixed base, or

b) den fysiska personen vistas i

den andra avtalsslutande staten
under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt överstiger 183 dagar
under en tolvmånadersperiod, men
endast så mycket av inkomsten som
är hänförlig till verksamhet som
utövas i denna stat.

(b) the individual is present in that

other State for a period or periods
exceeding in the aggregate 183 days
within any period of 12 months, but
only so much thereof as is
attributable to services performed in
that State.

2. Uttrycket ⬝fritt yrke⬝ inbegriper

särskilt självständig vetenskaplig,
litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisnings-
verksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat,
ingenjör, arkitekt, tandläkare och
revisor utövar.

2. The term ⬝professional ser-

vices⬝ includes especially inde-
pendent scientific, literary, artistic,
educational or teaching activities as
well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers,
architects, dentists and accountants.

Artikel 15

Article 15

Inkomst av anställning

Income from employment

1. Om inte bestämmelserna i

artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan
liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning
endast i denna stat, såvida inte
arbetet utförs i den andra avtals-
slutande staten. Om arbetet utförs i
denna andra stat, får ersättning som
uppbärs för arbetet beskattas där.

1. Subject to the provisions of

Articles 16, 18 and 19, salaries,
wages and other similar remunera-
tion derived by a resident of a
Contracting State in respect of an
employment shall be taxable only in
that State unless the employment is
exercised in the other Contracting
State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in
that other State.

2019:175

background image

20

SFS

2. Utan hinder av bestämmelserna

i punkt 1 beskattas ersättning, som
person med hemvist i en avtals-
slutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande
staten, endast i den förstnämnda
staten, om

2. Notwithstanding the provisions

of

paragraph 1,

remuneration

derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an
employment exercised in the other
Contracting State shall be taxable
only in the first-mentioned State if:

a) mottagaren vistas i den andra

staten under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt inte överstiger
183 dagar under en tolvmånaders-
period, och

(a) the recipient is present in the

other State for a period or periods
not exceeding in the aggregate
183 days within any period of
12 months; and

b) ersättningen betalas av arbets-

givare som inte har hemvist i den
andra staten eller på dennes vägnar,
samt

(b) the remuneration is paid by, or

on behalf of, an employer who is not
a resident of the other State; and

c) ersättningen inte belastar fast

driftställe eller stadigvarande an-
ordning som arbetsgivaren har i den
andra staten.

(c) the remuneration is not borne

by a permanent establishment or a
fixed base which the employer has in
the other State.

3. Utan hinder av föregående

bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete som utförs
ombord på skepp eller luftfartyg,
som används i internationell trafik
av en person med hemvist i en
avtalsslutande stat, beskattas i denna
stat. Om person med hemvist i
Sverige uppbär inkomst av arbete,
vilket utförs ombord på ett luftfartyg
som används i internationell trafik
av luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS), beskattas
sådan ersättning endast i Sverige.

3. Notwithstanding the preceding

provisions of this Article, remune-
ration derived in respect of an
employment exercised aboard a ship
or aircraft operated in international
traffic by a resident of a Contracting
State may be taxed in that State.
Where a resident of Sweden derives
remuneration in respect of an em-
ployment exercised aboard an air-
craft operated in international traffic
by the air transport consortium
Scandinavian

Airlines

System

(SAS), such remuneration shall be
taxable only in Sweden.

Artikel 16

Article 16

Inkomst som uppbärs i egenskap av
medlem i styrelse

Income received as a member of a
board of directors

Styrelsearvode

och

annan

liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat upp-
bär i egenskap av medlem i styrelse
i bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

Directors' fees and other similar

payments derived by a resident of a
Contracting State in his capacity as a
member of the board of directors of
a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed
in that other State.

2019:175

background image

21

SFS

Artikel 17

Article 17

Inkomst som förvärvas av artister
och idrottsmän

Income of artistes and sportsmen

1. Utan hinder av bestämmelserna

i artiklarna 14 och 15 får inkomst,
som person med hemvist i en
avtalsslutande stat förvärvar genom
sin personliga verksamhet i den
andra avtalsslutande staten i egen-
skap av artist, såsom teater- eller
filmskådespelare, radio- eller tele-
visionsartist eller musiker, eller av
idrottsman, beskattas i denna andra
stat.

1. Notwithstanding the provisions

of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Con-
tracting State as an entertainer, such
as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician or as
a sportsman, from his personal
activities as such exercised in the
other Contracting State, may be
taxed in that other State.

2. I fall då inkomst genom person-

lig verksamhet, som artist eller
idrottsman utövar i denna egenskap,
inte tillfaller artisten eller idrotts-
mannen själv utan annan person, får
denna inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklarna 7, 14
och 15, beskattas i den avtals-
slutande stat där artisten eller idrotts-
mannen utövar verksamheten.

2. Where income in respect of

personal activities exercised by an
entertainer or a sportsman in his
capacity as such accrues not to the
entertainer or sportsman himself but
to another person, that income may,
notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the
Contracting State in which the
activities of the entertainer or sports-
man are exercised.

3. Utan hinder av bestämmelserna

i punkterna 1 och 2 skall inkomst
som förvärvas av en artist eller
idrottsman genom sin personliga
verksamhet och som härrör från
källa utanför den stat i vilken
verksamheten utövas, undantas från
beskattning i denna stat om
verksamheten utövas inom ramen
för ett mellanstatligt program för
kulturellt samarbete och besöket
uteslutande är finansierat av den
andra avtalsslutande staten, eller av
en av dess politiska underavdel-
ningar, lokala myndigheter eller
offentliga institutioner. Skattebefri-
elsen medges endast under förut-
sättning att dokumentation uppvisas
som bekräftar att artistens eller
idrottsmannens framträdande skett
inom ramen för det överenskomna
programmet för kulturellt utbyte.
Dokumentationen skall vara ut-
färdad av myndighet, politisk under-
avdelning, lokal myndighet eller
behörig administrativ institution i
den andra avtalsslutande staten samt

3. Notwithstanding the provisions

of paragraphs 1 and 2 income
derived from sources outside the
State in which the activities are
exercised by an entertainer or sports-
man from his personal activities as
such shall be exempt from tax in the
Contracting State in which these
activities are exercised if the
activities are exercised within the
framework of an intergovernmental
program for cultural co-operation
and of a visit which is wholly
financed by the other Contracting
State, a political subdivision, a local
authority or a public institution
thereof. The aforementioned incen-
tive shall be given upon presenting a
document of an authority of the
other Contracting State or its
political subdivision or of a local
authority or administrative compe-
tent institutions which confirms the
fact that the performances of the
artiste or sportsman are conducted
within the scope of the agreed
program of cultural exchanges, and

2019:175

background image

22

SFS

innehålla intyg från central skatte-
myndighet i den stat där artisten eller
idrottsmannen har hemvist. Bestäm-
melserna i artiklarna 7, 14 och 15
skall emellertid tillämpas på inkomst
som förvärvas från verksamhet som
utövas i samband med rörelse som
bedrivs av en avtalsslutande stat,
eller av en av dess politiska under-
avdelningar, lokala myndigheter
eller offentliga institutioner.

which are certified by the Central
Tax Authority of the State in which
the artiste or sportsman is a resident.
However,

the

provisions

of

Articles 7, 14 and 15 shall apply to
income derived from activities
carried out in connection with a
business carried on by a Contracting
State or a political subdivision or a
local authority or a public institution
thereof.

Artikel 18

Article 18

Pension och liknande ersättningar

Pensions

and

other

similar

payments

1. Pension och annan liknande

ersättning som betalas enligt
gällande lagstiftning i en avtals-
slutande stat samt andra ersättningar
enligt

socialförsäkringslagstift-

ningen i denna stat och livränta som
härrör från denna stat och som
betalas till person med hemvist i den
andra avtalsslutande staten, får
beskattas i den förstnämnda staten.

1. Pensions and other similar

remuneration paid according to the
legislation in force in a Contracting
State as well as other disbursements
under the Social Security legislation
of that State and annuities arising in
that State and paid to a resident of
the other Contracting State may be
taxed in the first-mentioned Con-
tracting State.

2. Pension på grund av tidigare

privat tjänst som betalas till person
med hemvist i en avtalsslutande stat
som också är medborgare i denna
stat beskattas dock endast i denna
stat.

2. However, pensions paid in

respect of past private employment
to a resident of a Contracting State
who is a citizen of that State shall be
taxable only in that State.

Artikel 19

Article 19

Ersättning från offentlig tjänst

Remuneration from government
service

1. a) Ersättning (med undantag

för pension) som betalas av en
avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar

eller

lokala

myndigheter till fysisk person på
grund av arbete som utförs i denna
stats, dess politiska underavdel-
ningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

1. (a) Remuneration, other than a

pension, paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local
authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that
State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State.

b) Sådan ersättning beskattas

emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om arbetet
utförs i denna andra stat och
personen i fråga har hemvist i denna
stat och

(b) However, such remuneration

shall be taxable only in the other
Contracting State if the services are
rendered in that other State and the
individual is a resident of that State
who:

2019:175

background image

23

SFS

1) är medborgare i denna stat,

eller

(i) is a citizen of that State; or

2) inte fick hemvist i denna stat

uteslutande för att utföra arbetet.

(ii) did not become a resident of

that State solely for the purpose of
rendering the services.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15,

16 och 18 tillämpas på ersättning
och pension som betalas på grund av
arbete som utförts i samband med
rörelse som bedrivs av en avtals-
slutande stat, dess politiska under-
avdelningar eller lokala myndig-
heter.

2. The provisions of Articles 15,

16 and 18 shall apply to remune-
ration and pensions in respect of
services rendered in connection with
a business carried on by a Con-
tracting State or a political sub-
division or a local authority thereof.

Artikel 20

Article 20

Belopp

som

utbetalas

till

studeranden,

affärspraktikanter,

lärare och forskare

The amounts paid to students,
business apprentices, teachers and
researchers

1. Studerande eller affärsprakti-

kant, som har eller omedelbart före
vistelsen i en avtalsslutande stat
hade hemvist i den andra avtals-
slutande staten och som vistas i den
förstnämnda staten uteslutande för
sin undervisning eller utbildning,
beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle,
sin undervisning eller utbildning,
under förutsättning att beloppen
härrör från källa utanför denna stat.

1. Payments which a student or

business apprentice who is or was
immediately before visiting a
Contracting State a resident of the
other Contracting State and who is
present in the first-mentioned State
solely for the purpose of his edu-
cation or training receives for the
purpose of his maintenance, edu-
cation or training shall not be taxed
in that State, provided that such
payments arise from sources outside
that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas även på ersättning som
betalas till lärare eller forskare, som
har eller omedelbart före vistelsen i
en avtalsslutande stat hade hemvist i
den andra avtalsslutande staten och
som vistas i den förstnämnda staten
med huvudsakligt syfte att under-
visa, föreläsa eller att bedriva
forskning vid universitet, högskola,
skola eller annan institution för
undervisning eller vid vetenskaplig
forskningsinstitution, allt under för-
utsättning att institutionens verk-
samhet är godkänd av regeringen i
den förstnämnda staten. Ersättning
för sådan undervisning, föreläsning
eller forskning skall undantas från
beskattning i den förstnämnda
avtalsslutande staten under en period
av två år räknat från ankomstdagen

2. The provisions of paragraph 1

is also extended to remuneration
paid to a teacher or a researcher who
is, or immediately before visiting a
Contracting State was, a resident of
the other Contracting State and is
present in the first-mentioned Con-
tracting State for the primary
purpose of teaching, giving lectures
or conducting research at a uni-
versity, college, school or other
educational institution or a scientific
research institution the activities of
which have been approved by the
Government of the first-mentioned
State. Such remuneration shall be
exempt from tax in the first-
mentioned Contracting State for a
period of two years from the date of
his first arrival in that State in
respect of remuneration for such

2019:175

background image

24

SFS

till denna stat, förutsatt att ersätt-
ningen härrör från källa i den andra
avtalsslutande staten.

teaching, lectures or research, pro-
vided that such remuneration arises
from sources within the other
Contracting State.

Artikel 21

Article 21

Annan inkomst

Other income

1. Inkomst som person med

hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i
föregående artiklar av detta avtal
beskattas endast i denna stat, oavsett
varifrån inkomsten härrör.

1. Items of income of a resident of

a Contracting State, wherever
arising, not dealt with in the
foregoing

Articles

of

this

Convention shall be taxable only in
that State.

2. Bestämmelserna i punkt 1

tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkom-
sten har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar själv-
ständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadig-
varande anordning, samt den rättig-
het eller egendom i fråga om vilken
inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna

i

artikel 7

respektive artikel 14.

2. The provisions of paragraph 1

shall not apply to income, other than
income from immovable property as
defined in paragraph 2 of Article 6,
if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State,
carries on business in the other
Contracting State through a perma-
nent establishment situated therein,
or performs in that other State
independent personal services from
a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which
the income is paid is effectively
connected with such permanent
establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall
apply.

Artikel 2216

Article 22

Förmögenhet

Capital

1. Förmögenhet bestående av

sådan fast egendom som avses i
artikel 6, vilken person med hemvist
i en avtalsslutande stat innehar och
vilken är belägen i den andra
avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

1. Capital

represented

by

immovable property referred to in
Article 6, owned by a resident of a
Contracting State and situated in the
other Contracting State, may be
taxed in that other State.

2. Förmögenhet bestående av lös

egendom, som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe
som en person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, eller av lös

2. Capital represented by movable

property forming part of the business
property of a permanent establish-
ment which a resident of a Con-
tracting State has in the other
Contracting State or by movable

16 Artikel 22 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

25

SFS

egendom hänförlig till en stadig-
varande anordning som en person
med hemvist i en avtalsslutande stat
har i den andra avtalsslutande staten,
får beskattas i denna andra stat.

property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Con-
tracting State in the other Con-
tracting State for the purpose of
performing independent personal
services, may be taxed in that other
State.

3. Förmögenhet bestående av

skepp och luftfartyg som används i
internationell trafik av en person
med hemvist i en avtalsslutande stat
och av lös egendom som är hänförlig
till användningen av sådana skepp
och luftfartyg, beskattas endast i
denna stat.

3. Capital represented by ships

and aircraft operated in international
traffic by a resident of a Contracting
State and by movable property
pertaining to the operation of such
ships and aircraft, shall be taxable
only in that State.

Bestämmelserna i denna punkt

tillämpas i fråga om förmögenhet
som ägs av luftfartskonsortiet
Scandinavian

Airlines

System

(SAS), men endast i fråga om den
del av förmögenheten som mot-
svarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den
svenske delägaren i SAS.

With respect to capital owned by

the

air

transport

consortium

Scandinavian

Airlines

System

(SAS), the provisions of this
paragraph shall apply only to such
part of the capital as corresponds to
the participation held in that
consortium by SAS Sverige AB, the
Swedish partner of SAS.

4. Alla andra slag av förmögenhet

som en person med hemvist i en
avtalsslutande stat innehar, beskattas
endast i denna stat.

4. All other elements of capital of

a resident of a Contracting State
shall be taxable only in that State.

Artikel 2317

Article 23

Undanröjande av dubbelbeskattning Elimination of double taxation

1.18 Beträffande Ryssland ska

dubbelbeskattning undvikas enligt
följande:

1. In the case of Russia, double

taxation shall be eliminated as
follows:

Om en person med hemvist i

Ryssland förvärvar inkomst eller
innehar förmögenhet som enligt
bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Sverige, ska den skatt på
denna inkomst eller förmögenhet
som ska betalas i Sverige avräknas
från den skatt som påförts inkomsten
eller förmögenheten i Ryssland.
Sådan avräkning ska emellertid inte
överstiga summan av den skatt som
beräknats för inkomsten eller
förmögenheten i enlighet med rysk
lagstiftning.

Where a resident of Russia

receives income or owns capital
which according to the provisions of
this Convention may be taxed in
Sweden, the amount of tax on such
income or capital due to be paid in
Sweden shall be deducted from the
tax levied on the income or capital of
such a person in Russia. Such
deduction shall not, however,
exceed the amount of the tax
calculated in respect of such income
or capital in accordance with the
laws and rules of Russia.

17 Artikel 23 har omnumrerats (tidigare artikel 22) genom protokollet den 24 maj 2018.

18 Artikel 23 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

26

SFS

2. Beträffande

Sverige

skall

dubbelbeskattning undvikas enligt
följande:

2. In the case of Sweden, double

taxation shall be avoided as follows:

a) Om person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst som
enligt rysk lagstiftning och i enlighet
med bestämmelserna i detta avtal får
beskattas i Ryssland, skall Sverige �
med beaktande av bestämmelserna i
svensk lagstiftning om avräkning av
utländsk skatt (såsom de kan komma
att ändras från tid till annan utan att
den allmänna princip som anges här
ändras) � från skatten på inkomsten
avräkna ett belopp motsvarande den
ryska skatt som erlagts för in-
komsten.

(a) Where a resident of Sweden

derives income which under the laws
of Russia and in accordance with the
provisions of this Convention may
be taxed in Russia, Sweden shall
allow � subject to the provisions of
the law of Sweden concerning credit
for foreign tax (as it may be
amended from time to time without
changing the general principle
hereof) � as a deduction from the tax
on such income, an amount equal to
the Russian tax paid in respect of
such income.

b) Om en person med hemvist i

Sverige förvärvar inkomst, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
beskattas endast i Ryssland, får
Sverige � vid bestämmandet av
svensk progressiv skatt � beakta
sådan inkomst.

(b) Where a resident of Sweden

derives income which, in accordance
with the provisions of this Con-
vention, shall be taxable only in
Russia, Sweden may, when deter-
mining the graduated rate of
Swedish tax, take into account the
income which shall be taxable only
in Russia.

c) Utan hinder av bestämmelserna

i a är utdelning från bolag med
hemvist i Ryssland till bolag med
hemvist i Sverige undantagen från
svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för
utdelning som erhålles av svenska
bolag från dotterbolag utomlands.

(c) Notwithstanding the provi-

sions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a
company which is a resident of
Russia to a company which is a
resident of Sweden shall be exempt
from Swedish tax according to the
provisions of Swedish law gover-
ning the exemption of tax on divi-
dends paid to Swedish companies by
subsidiaries abroad.

d)19 Om en person med hemvist i

Sverige innehar förmögenhet, som
enligt bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Ryssland, ska Sverige
från skatten på denna persons
förmögenhet avräkna ett belopp
motsvarande den förmögenhetsskatt
som erlagts i Ryssland. Avräk-
ningsbeloppet ska emellertid inte
överstiga den del av den svenska
förmögenhetsskatten, beräknad utan
sådan avräkning, som belöper på den
förmögenhet som får beskattas i
Ryssland.

(d) Where a resident of Sweden

owns capital which, in accordance
with the provisions of this Con-
vention, may be taxed in Russia,
Sweden shall allow as a deduction
from the tax on the capital of that
resident an amount equal to the
capital tax paid in Russia. Such
deduction shall not, however, ex-
ceed that part of the Swedish capital
tax, as computed before the de-
duction is given, which is attri-
butable to the capital which may be
taxed in Russia.

19 Artikel 23 punkt 2 d) har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

27

SFS

Artikel 2420

Article 24

Förbud mot diskriminering

Non-discrimination

1. Medborgare i en avtalsslutande

stat eller juridiska personer och
handelsbolag som bildats enligt den
lagstiftning som gäller i denna stat
eller som är helt eller delvis ägda av
personer med hemvist i denna stat,
skall inte i den andra avtalsslutande
staten bli föremål för beskattning
eller därmed sammanhängande krav
som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och
därmed sammanhängande krav som
medborgare, juridiska personer och
handelsbolag i denna andra stat
under samma förhållanden är eller
kan bli underkastade. Utan hinder av
bestämmelserna i artikel 1 tillämpas
denna

bestämmelse

även

personer som inte har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda
avtalsslutande staterna samt på
statslösa personer som har hemvist i
en avtalsslutande stat. Bestämmel-
serna i denna punkt anses inte
medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att medge medborgare,
juridiska personer eller handels-
bolag i den andra avtalsslutande
staten sådana skatteförmåner som
genom särskilda avtal beviljats
medborgare, juridiska personer eller
handelsbolag i en tredje stat.

1. Citizens of a Contracting State

or legal entities and partnerships
deriving their status as such from the
laws in force in that State or wholly
or partly owned by persons who are
residents of that State shall not be
subjected in the other Contracting
State to any taxation or any
requirement connected therewith,
which is other or more burdensome
than the taxation and connected
requirements to which citizens, legal
entities and partnerships of that other
State in the same circumstances are
or may be subjected. This provision
shall, notwithstanding the provisions
of Article 1, also apply to persons
who are not residents of one or both
of the Contracting States as well as
to stateless persons who are
residents of a Contracting State. The
provisions of this paragraph shall not
be construed as obliging a Con-
tracting State to grant to citizens,
legal entities or partnerships of the
other State tax benefits granted by
special agreements to citizens, legal
entities or partnerships of a third
State.

2. Beskattningen av fast drift-

ställe, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra
avtalsslutande staten, skall i denna
andra stat inte vara mindre
fördelaktig än beskattningen av
person med hemvist i denna andra
stat, som bedriver likartad verk-
samhet under samma förhållanden.

2. The taxation on a permanent

establishment which a resident of a
Contracting State has in the other
Contracting State shall not be less
favourably levied in that other State
than the taxation levied on residents
of that other State carrying on
similar activities under the same
conditions.

3. Denna artikel anses inte

medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att medge fysisk person
som inte har hemvist i denna stat
sådant personligt avdrag vid
beskattningen, sådan skattebefrielse
eller skattenedsättning som medges

3. Nothing contained in this

Article shall be interpreted to give in
a Contracting State to individuals
not resident in that State the right to
any of the personal allowances,
reliefs and reductions for tax pur-
poses which are granted to

20 Artikel 24 har omnumrerats (tidigare artikel 23) genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

28

SFS

fysisk person med hemvist i denna
stat.

individuals who are residents of that
State.

4. Denna artikel anses inte

medföra skyldighet för en avtals-
slutande stat att till medborgare och
andra sådana personer hemma-
hörande i den andra avtalsslutande
staten som anges i punkt 1, medge
skattenedsättningar eller liknande
förmåner endast på grund av att
sådana förmåner av den förstnämnda
staten medges personer i tredje stat
på grund av särskilda avtal.

4. Nothing contained in this

Article shall be construed as
obliging a Contracting State to grant
tax incentives or other similar
benefits to citizens or other such
persons referred to in paragraph 1 of
the other Contracting State only
because such incentives or benefits
are being granted by the first-
mentioned State to such persons of a
third State under special agreements.

5. Bestämmelserna i denna artikel

skall tillämpas på skatter som
omfattas av detta avtal.

5. The provisions of this Article

shall apply to the taxes which are the
subject of this Convention.

Artikel 2521

Article 25

Förfarandet

vid

ömsesidig

överenskommelse

Mutual agreement procedure

1.22 Om en person anser att en

avtalsslutande stat eller båda avtals-
slutande staterna vidtagit åtgärder
som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider
mot bestämmelserna i detta avtal,
kan han, utan att detta påverkar hans
rätt att använda sig av de rättsmedel
som finns i dessa staters interna
rättsordningar, lägga fram saken för
den behöriga myndigheten i någon
av de avtalsslutande staterna. Saken
ska läggas fram inom tre år från den
tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit
upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

1. Where a person considers that

the actions of one or both of the
Contracting States result or will
result for him in taxation not in
accordance with the provisions of
this Convention, he may, irrespec-
tive of the remedies provided by the
domestic law of those States, present
his case to the competent authority
of either Contracting State. The case
must be presented within three years
from the first notification of the
action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of
the Convention.

2. Om den behöriga myndigheten

finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en
tillfredsställande

lösning,

skall

myndigheten söka lösa frågan
genom ömsesidig överenskommelse
med den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot
avtalet. �verenskommelse som
träffats skall genomföras utan hinder
av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.

2. The competent authority shall

endeavour, if the objection appears
to it to be justified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by
mutual agreement with the compe-
tent authority of the other Con-
tracting State, with a view to the
avoidance of taxation which is not in
accordance with the Convention.
Any agreement reached shall be
implemented notwithstanding any

21 Artikel 25 har omnumrerats (tidigare artikel 24) genom protokollet den 24 maj 2018.

22 Artikel 25 punkt 1 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

29

SFS

time limits in the domestic law of the
Contracting States.

3.23 De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse
söka avgöra svårigheter eller tvivel
som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av
avtalet. De kan även överlägga i
syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av
avtalet.

3. The competent authorities of

the Contracting States shall endeav-
our to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as
to the interpretation or application of
the Convention. They may also
consult together for the elimination
of double taxation in cases not
provided for in the Convention.

4. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra i
syfte att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående
punkter.

4. The competent authorities of

the Contracting States may com-
municate with each other directly for
the purpose of reaching an agree-
ment in the sense of the preceding
paragraphs.

Artikel 2624

Article 26

Utbyte av upplysningar

Exchange of information

1. De behöriga myndigheterna i

de avtalsslutande staterna ska utbyta
sådana upplysningar som kan antas
vara relevanta vid tillämpningen av
bestämmelserna i detta avtal eller för
administration eller verkställighet av
intern lagstiftning i fråga om skatter
av varje slag och beskaffenhet som
tas ut för de avtalsslutande staterna
eller för deras politiska under-
avdelningar eller lokala myndig-
heter, om beskattningen enligt denna
lagstiftning inte strider mot avtalet.
Utbytet av upplysningar begränsas
inte av artiklarna 1 och 2.

1. The competent authorities of

the

Contracting

States

shall

exchange such information as is
foreseeably relevant for carrying out
the provisions of this Convention or
to the administration or enforcement
of the domestic laws concerning
taxes of every kind and description
imposed on behalf of the Con-
tracting States, or of their political
subdivisions or local authorities,
insofar as the taxation thereunder is
not contrary to the Convention. The
exchange of information is not
restricted by Articles 1 and 2.

2. Upplysningar som en avtals-

slutande stat tagit emot enligt punkt
1 ska behandlas som hemliga på
samma sätt som upplysningar som
erhållits enligt den interna lagstift-
ningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndig-
heter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) som fastställer,
uppbär eller driver in de skatter som
åsyftas i punkt 1 eller handlägger
åtal eller överklagande i fråga om
dessa skatter eller som utövar tillsyn

2. Any

information

received

under paragraph 1 by a Contracting
State shall be treated as secret in the
same manner as information
obtained under the domestic laws of
that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including
courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or
collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the
determination of appeals in relation
to the taxes referred to in paragraph

23 Artikel 25 punkt 3 har fått denna lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

24 Artikel 26 har omnumrerats (tidigare artikel 25) och fått denna lydelse genom protokollet den

24 maj 2018.

2019:175

background image

30

SFS

över nämnda verksamheter. Dessa
personer eller myndigheter får
använda upplysningar bara för
sådana ändamål. De får yppa upp-
lysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden. Utan
hinder av detta kan upplysningar
som en avtalsslutande stat mottagit
användas för andra ändamål då
sådana upplysningar kan användas
för sådana andra ändamål enligt
lagstiftningen i båda staterna och
den behöriga myndigheten i den stat
som lämnar upplysningarna tillåter
sådan användning.

1, or the oversight of the above. Such
persons or authorities shall use the
information only for such purposes.
They may disclose the information
in public court proceedings or in
judicial decisions. Notwithstanding
the foregoing, information received
by a Contracting State may be used
for other purposes when such
information may be used for such
other purposes under the laws of
both States and the competent
authority of the supplying State
authorises such use.

3. Bestämmelserna i punkterna 1

och 2 medför inte skyldighet för en
avtalsslutande stat att:

3. In no case shall the provisions

of paragraphs 1 and 2 be construed
so as to impose on a Contracting
State the obligation:

a) vidta förvaltningsåtgärder som

avviker från lagstiftning och admi-
nistrativ praxis i denna avtals-
slutande stat eller i den andra
avtalsslutande staten,

(a) to carry out administrative

measures at variance with the laws
and administrative practice of that or
of the other Contracting State;

b) lämna upplysningar som inte är

tillgängliga enligt lagstiftning eller
sedvanlig administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,

(b) to supply information which is

not obtainable under the laws or in
the normal course of the admi-
nistration of that or of the other
Contracting State;

c) lämna upplysningar som skulle

röja

affärshemlighet,

industri-,

handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet

nyttjat

för-

faringssätt eller upplysningar, vilkas
överlämnande skulle strida mot
allmänna hänsyn (ordre public).

(c) to supply information which

would disclose any trade, business,
industrial, commercial or pro-
fessional secret or trade process, or
information the disclosure of which
would be contrary to public policy
(ordre public).

4. Då en avtalsslutande stat begär

upplysningar enligt denna artikel ska
den andra avtalsslutande staten
använda de medel som denna stat
förfogar över för att inhämta de
begärda upplysningarna, även om
denna andra stat inte har behov av
upplysningarna för sina egna
beskattningsändamål. Förpliktelsen
i föregående mening begränsas av
bestämmelserna i punkt 3, men detta
medför inte en rätt för en avtals-
slutande stat att vägra lämna upp-
lysningar uteslutande därför att
denna stat inte har något eget
intresse av sådana upplysningar.

4. If information is requested by a

Contracting State in accordance with
this Article, the other Contracting
State shall use its information
gathering measures to obtain the
requested information, even though
that other State may not need such
information for its own tax purposes.
The obligation contained in the
preceding sentence is subject to the
limitations of paragraph 3 but in no
case shall such limitations be
construed to permit a Contracting
State to decline to supply informa-
tion solely because it has no
domestic

interest

in

such

information.

2019:175

background image

31

SFS

5. Bestämmelserna i punkt 3

medför inte rätt för en avtalsslutande
stat att vägra att lämna upplysningar
uteslutande därför att upplys-
ningarna innehas av en bank, annan
finansiell

institution,

ombud,

representant eller förvaltare eller
därför att upplysningarna gäller
äganderätt i en person.

5. In no case shall the provisions

of paragraph 3 be construed to
permit a Contracting State to decline
to supply information solely because
the information is held by a bank,
other financial institution, nominee
or person acting in an agency or a
fiduciary capacity or because it
relates to ownership interests in a
person.

Artikel 2725

Article 27

�vriga bestämmelser

Miscellaneous provisions

Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal ska en förmån
enligt avtalet inte ges i fråga om en
inkomst eller en förmögenhets-
tillgång, om det med hänsyn till alla
relevanta fakta och omständigheter
rimligen kan antas att ett av de
huvudsakliga syftena med det
arrangemang eller den transaktion
som direkt eller indirekt resulterade
i förmånen var att få förmånen,
såvida det inte fastställs att det under
omständigheterna är förenligt med
avtalets ändamål och syfte att
förmånen ges.

Notwithstanding the other pro-

visions of this Convention, a benefit
under this Convention shall not be
granted in respect of an item of
income or capital if it is reasonable
to conclude, having regard to all
relevant facts and circumstances,
that obtaining that benefit was one of
the principal purposes of any
arrangement or transaction that
resulted directly or indirectly in that
benefit, unless it is established that
granting that benefit in these cir-
cumstances would be in accordance
with the object and purpose of the
relevant

provisions

of

this

Convention.

Artikel 2826

Article 28

Begränsning av förmåner

Limitation of benefits

Utan hinder av övriga bestäm-

melser i detta avtal ska, för det fall

Notwithstanding any other pro-

visions of this Convention, where;

a) ett bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat huvudsakligen
förvärvar sina inkomster från andra
stater

(a) a company that is a resident of

a Contracting State derives its
income primarily from other States

1) från aktiviteter såsom bank-,

sjöfarts-, finans- eller försäkrings-
verksamhet, eller

(i) from

activities

such

as

banking, shipping, financing or
insurance or

2) genom att vara huvudkontor,

coordination centre eller liknande
enhet som tillhandahåller admini-
strativa tjänster eller andra tjänster
till en grupp av bolag som bedriver

(ii) from being the headquarters,

co-ordination centre or similar entity
providing administrative services or
other support to a group of
companies which carry on business
primarily in other States; and

25 Artikel 27 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

26 Artikel 28 har fått denna beteckning och lydelse genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

32

SFS

rörelse huvudsakligen i andra stater,
och

b) sådan

inkomst

beskattas

väsentligt lägre enligt lagstiftningen
i denna stat än inkomster från
liknande verksamhet som bedrivs
inom denna stat eller genom att vara
huvudkontor, coordination centre
eller liknande enhet som tillhanda-
håller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som
bedriver rörelse i denna stat,

(b) such income would bear a

significantly lower tax under the
laws of that State than income from
similar activities carried out within
that State or from being the
headquarters, co-ordination centre
or similar entity providing admini-
strative services or other support to a
group of companies which carry on
business in that State, as the case
may be,

ska de bestämmelser i detta avtal

som medger undantag från eller
nedsättning av skatt inte tillämpas på
inkomst som sådant bolag förvärvar
och inte heller på utdelning som
betalas av sådant bolag.

any provisions of this Convention

conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to the
income of such company and to the
dividends paid by such company.

Artikel 2927

Article 29

Medlem av diplomatisk beskickning
och konsulära tjänstemän

Members of diplomatic missions and
consular officers

Bestämmelserna i detta avtal

berör inte de privilegier vid beskatt-
ningen som enligt folkrättens
allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser till-
kommer medlem av diplomatisk
beskickning och konsulära tjänste-
män eller anställda vid konsulär
inrättning.

Nothing in this Convention shall

affect the fiscal privileges of
members of diplomatic missions and
consular officers or employees of a
consular establishment under the
general rules of international law or
under the provisions of special
agreements.

Artikel 3028

Article 30

Särskilda bestämmelser

Special provisions

I händelse av att de avtalsslutande

staterna antar lagstiftning om
privilegier vid beskattningen för
särskilda områden inom dessa
staters territorium, skall de behöriga
myndigheterna genom ömsesidig
överenskommelse bestämma det sätt
på vilket bestämmelserna i detta
avtal skall tillämpas på personer som
erhåller förmåner enligt sådan
lagstiftning.

In case the Contracting States

adopt a legislation about tax
incentives in separate areas of the
national territories of these States,
the competent authorities shall by
mutual agreement determine the
mechanism

of

applying

the

provisions of this Convention to
persons receiving incentives in
accordance with the aforementioned
legislation.

27 Artikel 29 har omnumrerats (tidigare artikel 26) genom protokollet den 24 maj 2018.

28 Artikel 30 har omnumrerats (tidigare artikel 27) genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

33

SFS

Artikel 3129

Article 31

Avtalets ikraftträdande

Entry into force of the Convention

1. Detta avtal skall ratificeras och

träder i kraft med utväxlingen av
ratifikationshandlingarna och dess
bestämmelser tillämpas:

1. This Convention shall be

ratified and enter into force upon the
exchange of instruments of ratify-
cation and its provisions shall have
effect:

a) beträffande källskatter, på

belopp som betalas den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
det år då avtalet träder i kraft eller
senare;

(a) in respect of taxes withheld at

source, on amounts paid on or after
the first day of January in the
calendar year next following that of
the entry into force of the Con-
vention; and

b) beträffande andra skatter på

inkomst, på skatter som påförs för
beskattningsår eller beskattnings-
perioder som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
det år under vilket avtalet träder i
kraft eller senare.

(b) in respect of other taxes on

income, on taxable years and periods
beginning on or after the first day of
January of the calendar year next
following that of the entry into force
of the Convention.

2. Avtalet mellan Konungariket

Sveriges regering och De Socia-
listiska Rådsrepublikernas Unions
regering för undvikande av dubbel-
beskattning av inkomst och förmö-
genhet undertecknat i Moskva den
13 oktober 1981 och protokollet
angående ömsesidig skattebefrielse
för sjöfartsföretag undertecknat i
Stockholm den 5 april 1973 samt
protokollet angående ömsesidig
skattebefrielse för luftfartsföretag
och deras anställda, upprättat i
anslutning till överenskommelsen
mellan Sveriges regering och De
Socialistiska

Rådsrepublikernas

Unions regering rörande luft-
fartsförbindelser, undertecknat i
Stockholm den 8 februari 1971,
skall, såvitt avser förhållandet
mellan Ryska Federationen och
Sverige, upphöra att gälla med
ikraftträdandet av förevarande avtal.
Bestämmelserna i 1981 års avtal
samt 1971 och 1973 års protokoll
skall emellertid tillämpas intill dess
bestämmelserna i förevarande avtal,
i enlighet med bestämmelserna i
punkt 1 i denna artikel, blir
tillämpliga.

2. The Agreement between the

Government of the Kingdom of
Sweden and the Government of the
Union of Soviet Socialist Republics
for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income and
on capital signed in Moscow on
13 October 1981, the Protocol
concerning mutual tax exemption
for shipping enterprises signed in
Stockholm on 5 April 1973 and the
Protocol concerning mutual tax
exemption for enterprises engaged
in international air traffic and their
employees, drawn up in connection
with the Agreement between the
Government of Sweden and the
Government of the Soviet Socialist
Republics with respect to air traffic
relations, signed in Stockholm on
8 February 1971, shall in relation
between the Russian Federation and
Sweden terminate upon the entry
into force of this Convention.
However, the provisions of the 1981
Agreement as well as the 1971 and
1973 Protocols shall continue in
effect until the provisions of this
Convention, in accordance with the

29 Artikel 31 har omnumrerats (tidigare artikel 28) genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

34

SFS

provisions of paragraph 1 of this
Article, shall have effect.

Artikel 3230

Article 32

Avtalets upphörande

Termination of the Convention

Detta avtal förblir i kraft till dess

att det sägs upp av en avtalsslutande
stat. Vardera avtalsslutande staten
kan på diplomatisk väg, skriftligen
säga upp avtalet genom under-
rättelse härom minst sex månader
före utgången av ett kalenderår.
I händelse av sådan uppsägning
upphör avtalet att gälla

This Convention shall remain in

force until terminated by a Con-
tracting State. Either Contracting
State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by
giving written notice of termination
at least six months before the end of
any calendar year. In such case, the
Convention shall cease to have
effect:

a) beträffande källskatter, på

belopp som betalas den 1 januari
som följer närmast efter det att
underrättelsen om uppsägning läm-
nas eller senare; och

(a) in respect of taxes withheld at

source on amounts paid on or after
the first day of January next
following that in which the notice of
termination is given; and

b) beträffande andra skatter på

inkomst, på skatter som påförs för
beskattningsår eller beskattnings-
perioder som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter
det år under vilket underrättelsen om
uppsägning lämnas eller senare.

(b) in respect of other taxes on

income, on taxable years and periods
beginning on or after the first day of
January of the year next following
that in which the notice of
termination is given.

Som skedde i Stockholm den

14 juni 1993, i två exemplar på
ryska, svenska samt engelska
språken. Alla tre texterna äger lika
vitsord. För den händelse att tvist
uppkommer vid tolkningen skall
dock den engelska texten äga
företräde.

Done in Stockholm, this 14th day

of June 1993, in duplicate in the
Russian, Swedish and English
languages. All three texts being
equally authentic. In case of any
divergence of interpretation the
English text shall prevail.

För Konungariket Sveriges regering For the Government of the Kingdom

of Sweden

Anne Wibble

Anne Wibble

För Ryska Federationens regering

For the Government of the Russian
Federation

Boris Fjodorov

Boris Fjodorov


30 Artikel 32 har omnumrerats (tidigare artikel 29) genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

35

SFS

PROTOKOLL31

PROTOCOL

Konungariket Sveriges regering

The Government of the Kingdom

of Sweden

och

and

Ryska federationens regering

The Government of the Russian

Federation

har vid undertecknandet av pro-

tokoll om ändring i avtalet mellan
Konungariket Sveriges regering och
Ryska federationens regering för
undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter på inkomst
kommit överens om följande
bestämmelser, vilka ska utgöra en
integrerad del av avtalet.

have agreed at the signing of the

Protocol amending the Convention
between the Government of the
Kingdom of Sweden and the
Government of the Russian Fede-
ration for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on
income

upon

the

following

provisions which shall form an
integral part of the Convention.

1. Allmänt

1. General

Legalisering eller apostille får inte

vara ett krav för att upplysningar
som mottagits med stöd av artikel 26
i avtalet eller ett utfärdat hem-
vistintyg ska kunna åberopas i en
avtalsslutande stat, däri inbegripet
dess domstolar och förvaltnings-
organ. Detta gäller även för andra
dokument som utfärdats av den
behöriga myndigheten i en avtals-
slutande stat eller dennes befull-
mäktigade ombud.

It is understood that any

information received under Article
26 (Exchange of information) of the
Convention or a certificate of resi-
dence shall not require legalisation
or apostille for the purposes of
application in the other Contracting
State, including its use in the courts
and administrative bodies. This also
applies to any other document issued
by the competent authority of a Con-
tracting State or its authorised
representative.

2. Till artikel 10 i avtalet

2. Regarding Article 10 (Dividends)
of the Convention

a) Vid tillämpning av punkterna

1�3 förstås med uttrycket ⬝investe-
ringsfond⬝:

(a) For the purpose of paragraphs

1, 2 and 3, the term �Sinvestment
fund⬝ means:

1) I fråga om Ryska federationen,

en investeringsfond som bildats i
enlighet med den federala lagen 156-
FZ av den 29 november 2001 ⬝Om
investeringsfonder⬝ såsom den kan
komma att ändras från tid till annan.

(i) in the case of the Russian

Federation, an Investment Fund,
established under the Federal Law
no. 156-FZ of November 29, 2001
�SOn Investment Funds⬝ as it may be
amended from time to time;

2) I fråga om Sverige, en värde-

pappersfond som bildats enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder
eller en specialfond som bildats
enligt lagen (2013:561) om för-
valtare av investeringsfonder såsom

(ii) in the case of Sweden, an

investment fund established under
the Swedish UCITS Act (SFS
2004:46) or the Alternative Invest-
ment Funds Managers Act (SFS

31 Protokollet till avtalet har tillkommit genom protokollet den 24 maj 2018.

2019:175

background image

36

SFS

lagarna kan komma att ändras från
tid till annan.

2013:561) as they may be amended
from time to time.

b) Uttrycket ⬝utdelning⬝ inbe-

griper vinst i samband med
likvidation.

(b) It is understood that the term

�Sdividends⬝ includes profits on a
liquidation.

2019:175