SFS 2019:176 Lag om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

SFS2019-176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av förordningen (1982:1227) om

dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och

Sovjetunionen

Utfärdad den 28 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att förordningen (1982:1227) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen ska upphöra att
gälla vid utgången av april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:11, bet. 2018/19:SkU6, rskr. 2018/19:140.

SFS

2019:176

Publicerad
den

5 april 2019