SFS 2019:179 Lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

SFS2019-179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:444) om
passagerarregister

dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att nuvarande 7 § ska betecknas 8 § och nuvarande 8 § ska betecknas

7 §,

dels att 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9 och 10 §§ och rubrikerna närmast

före 2, 6 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 2 b och 11 §§, och närmast

före 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering
2 §
2 Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

2 b § När en behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § brottsdatalagen
(2018:1177) behandlar personuppgifter enligt denna lag för syften som faller
inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen gäller den lagen och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den, om inte annat följer av denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

3 §3 I denna lag avses med
personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige,
Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
av den 14 juni 1985.

1 Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159.

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2019:179

Publicerad
den

9 april 2019

background image

2

SFS

2019:179

Utlämnande av uppgifter och direktåtkomst
6 §
4 Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på begäran av
Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om att uppgifter ur registret ska lämnas ut även till annan
myndighet än dem som anges i första stycket för sådan verksamhet som
avses i 4 §.

7 §5 Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direkt-
åtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för
sådan verksamhet som avses i 4 §.

8 § Personuppgifter ur passagerarregistret får lämnas ut elektroniskt på
annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter
elektroniskt enligt första stycket.

9 §6 En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar efter
överföringen till Polismyndigheten.

Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten, Säkerhets-

polisen eller Tullverket ska kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, får
uppgifterna i registret dock stå kvar till dess att myndighetens kontroller är
slutförda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan
myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna verkställa person-
kontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna.

Skadestånd inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen
10 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta gäller endast vid
behandling av personuppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för
brottsdatalagen.

Rätten att göra invändningar
11 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2014:657.

5 Senaste lydelse av tidigare 8 § 2014:657.

6 Senaste lydelse 2014:657.

background image

3

SFS

2019:179

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)