SFS 2019:180 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2019-180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 3 e § utlänningslagen (2005:716)2
ska upphöra att gälla vid utgången av april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rantén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159.

2 Senaste lydelse av 9 kap. 3 e § 2006:447.

SFS

2019:180

Publicerad
den

9 april 2019