SFS 2019:182 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

SFS2019-182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486)
ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets in-
tressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka mark-
nadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i
– socialförsäkringsbalken,
– sjölagen (1994:1009),
– lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
– lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
– lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
– lagen (1999:158) om investerarskydd,
– lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets

tjänster,

– lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– prisinformationslagen (2004:347),
– lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,
– försäkringsavtalslagen (2005:104),
– lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– lagen (2010:510) om lufttransporter,
– radio- och tv-lagen (2010:696),
– lagen (2010:751) om betaltjänster,
– alkohollagen (2010:1622),
– konsumentkreditlagen (2010:1846),
– lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller

långfristig semesterprodukt,

– lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
– lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och

tillskottsnäring,

– lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,

fartygs- och busspassagerarförordningar,

– lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,
– lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

1 Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157.

2 Senaste lydelse 2018:2092.

SFS

2019:182

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:182

– lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalnings-

transaktioner,

– lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,
– spellagen (2018:1138),
– paketreselagen (2018:1217),
– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
– lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och
– lagen (2019:

181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)