SFS 2019:183 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

SFS2019-183.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 3 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

7 kap.
3 a §
2 Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för fullgörande av de skyldigheter som anges i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den

13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2120, och i genom-
förandeakter enligt samma förordning, och

2. artiklarna 3–5a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120

av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning
och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring
av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167.

2 Senaste lydelse 2016:344.

SFS

2019:183

Publicerad
den

10 april 2019