SFS 2019:184 Lag om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

SFS2019-184.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner

för Sverige på Internet

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2006:24) om nation-
ella toppdomäner för Sverige på Internet samt 13 § ska ha följande lydelse.

Lag om nationella toppdomäner för Sverige på internet
13 §
Tillsynsmyndighetens beslut om åtgärder för tillsynen får verkställas
av Kronofogdemyndigheten. Då gäller bestämmelserna i utsökningsbalken
om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhys-
ning eller avlägsnande.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167.

SFS

2019:184

Publicerad
den

10 april 2019