SFS 2019:186 Lag om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

SFS2019-186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter

(PTSFS 2006:2) om förval och prefixval

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Post- och telestyrelsens föreskrifter
(PTSFS 2006:2) om förval och prefixval ska upphöra att gälla vid utgången
av 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167.

SFS

2019:186

Publicerad
den

10 april 2019