SFS 2019:187 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

SFS2019-187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kom-
munikation ska ha följande lydelse.

2 §1 Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som den

nationella tillsynsmyndigheten har enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den

13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den

25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och
slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av
direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:345.

SFS

2019:187

Publicerad
den

10 april 2019