SFS 2019:189 Förordning om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

SFS2019-189.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering

av Post- och telestyrelsens verksamhet

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:602) om finansiering
av Post- och telestyrelsens verksamhet

dels att 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast före 4 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt

– 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
– 10 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster,

– 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
– 15 § radioutrustningslagen (2016:392),
– 5 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbands-

nät, och

– 7 § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om elektronisk identifiering.

Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgifts-

inkomsterna i verksamheten.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster
4 a §
Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som om-
fattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskri-
dande paketleveranstjänster ska betala avgift för myndighetens verksamhet
enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-
ning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Avgifterna får uppgå till högst 5 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas

med skälig andel på tillhandahållarna.

12 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon

av 2–4 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet,
om det finns särskilda skäl till det.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

SFS

2019:189

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:189

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)