SFS 2019:190 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

SFS2019-190.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om gränsöverskridande paketleveranstjänster

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om
gränsöverskridande paketleveranstjänster (EU-förordningen). Förordningen
innehåller också bestämmelser i anslutning till lagen (2019:181) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paket-
leveranstjänster.

Tillsynsmyndigheter
2 §
Post- och telestyrelsen ska vara nationell tillsynsmyndighet enligt EU-
förordningen.

3 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över att näringsidkare som med
konsumenter ingår köpeavtal som inbegriper gränsöverskridande paketleve-
ranser fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i EU-förordningen.

Bemyndiganden
4 §
Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om annan skyldighet att
lämna information än som anges i artikel 4.1 och 4.3 i EU-förordningen.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

1. artiklarna 4 och 5 i EU-förordningen, och

2. 4 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

6 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av arti-
kel 7 i EU-förordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2018:476) om tillsyn enligt

EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

SFS

2019:190

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:190

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)