SFS 2019:191 Förordning om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

SFS2019-191.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion

för Post- och telestyrelsen

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:951) med instruktion
för Post- och telestyrelsen

dels att 4, 7, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, av följande lydelse.

3 §1 Post- och telestyrelsen har till uppgift att vara nationell tillsynsmyndighet
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april
2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster och utöva tillsyn enligt
lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
gränsöverskridande paketleveranstjänster.

4 §2 Post- och telestyrelsen har till uppgift att

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer,

inbegripet att se till att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga, och att
främja tillgången till ett brett urval av elektroniska kommunikationstjänster,

2. främja utbyggnaden av och följa tillgången till bredband och mobiltäck-

ning i alla delar av landet, inbegripet att skapa förutsättningar för samverkan
mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband,

3. svara för att möjligheterna till radiokommunikation och andra använd-

ningar av radiovågor utnyttjas effektivt,

4. svara för att nummer ur nationella nummerplaner utnyttjas på ett effek-

tivt sätt,

5. främja en effektiv konkurrens,
6. övervaka pris- och tjänsteutvecklingen,
7. bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter,
8. följa utvecklingen när det gäller säkerhet vid elektronisk kommunikation

och uppkomsten av eventuella miljö- och hälsorisker,

9. pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera mark-

nader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation,

10. meddela föreskrifter enligt förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

11. upprätta och offentliggöra planer för frekvensfördelning till ledning för

radioanvändningen samt offentliggöra information av allmänt intresse om
rättigheter, villkor, förfaranden och avgifter som rör radiospektrumanvänd-
ningen,

1 Tidigare 3 § upphävd genom 2008:578.

2 Senaste lydelse 2018:1183.

SFS

2019:191

Publicerad
den

10 april 2019

background image

2

SFS

2019:191

12. tillhandahålla information om frekvensanvändning till Europeiska radio-

kommunikationskontorets frekvensinformationssystem (EFIS),

13. vara marknadskontrollmyndighet enligt radioutrustningslagen

(2016:392),

14. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:561) med kompletterande be-

stämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och ge stöd och
information till myndigheter och enskilda när det gäller betrodda tjänster,

15. följa utvecklingen när det gäller toppdomäner med geografiska namn

som har anknytning till Sverige,

16. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner

för Sverige på internet samt meddela föreskrifter enligt förordningen (2006:25)
om nationella toppdomäner för Sverige på internet,

17. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för

störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, och verka för ökad
krishanteringsförmåga,

18. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk

kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda upp-
gifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och integritetsskydds-
området samt med andra berörda aktörer,

19. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och landsting och till

företag, organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet,

20. vara tvistlösnings- och tillsynsmyndighet enligt lagen (2016:534) om

åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät och ansvara för informationstjänsten
för utbyggnad av bredbandsnät enligt samma lag, och

21. vara tillsynsmyndighet enligt lagen (2018:1174) om informationssäker-

het för samhällsviktiga och digitala tjänster.

7 §3 Post- och telestyrelsen ska

1. utreda behovet av och medverka vid tillkomsten av överenskommelser

mellan Sverige och andra länder,

2. handlägga frågor som rör Sveriges deltagande i verksamheten inom

Europeiska unionen (EU), världspostföreningen UPU, den europeiska post-
och telesammanslutningen CEPT, den internationella teleunionen ITU och
annat internationellt samarbete,

3. vara det behöriga organ som får begära råd och stöd enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om Euro-
peiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upp-
hävande av förordning (EG) nr 460/2004,

4. delta i nationellt och internationellt standardiseringsarbete, och
5. delta i arbetet i internationella organ i frågor som rör internets förvaltning

genom att vid behov företräda Sverige i dessa organ och genom att bereda
ärenden med intressenter på nationell nivå.

19 §4 Bestämmelser om avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet
finns i

� 4 kap. 21 § postlagen (2010:1045),
� 10 § lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-

ordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster,

� 8 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
� 15 § radioutrustningslagen (2016:392),
� 5 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät,

3 Senaste lydelse 2014:8.

4 Senaste lydelse 2016:603.

background image

3

SFS

2019:191

� 7 § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om elektronisk identifiering, och

� förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens

verksamhet.

20 §5 De anställda hos Post- och telestyrelsen får inte för egen eller någon
annans räkning driva sådan verksamhet som avses i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation, postlagen (2010:1045) eller radioutrustningsla-
gen (2016:392) eller som omfattas av lagen (2016:561) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering eller lagen
(2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräns-
överskridande paketleveranstjänster. De får inte heller vara anställda hos eller
åta sig uppdrag för ett företag som driver sådan verksamhet. Post- och telesty-
relsen får dock i enskilda fall besluta om undantag från detta förbud.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:603.