SFS 2019:192 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

SFS2019-192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till

solceller

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver att 5 och 9 §§ förordningen (2009:689) om statligt
stöd till solceller ska ha följande lydelse.

5 §1 Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begräns-
ningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst
20 procent.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller

solels- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mer-

värdesskatt per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stö-

det minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen.

9 §2 En ansökan om stöd ska göras skriftligen och innehålla

1. uppgifter om projektets plats, dess startdatum och slutdatum,
2. en beskrivning av projektet,
3. en förteckning över projektkostnader, och
4. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt

stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om före-

tagets namn, antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om
det finansieringsbelopp som behövs för projektet.

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1300.

2 Senaste lydelse 2014:1582.

SFS

2019:192

Publicerad
den

10 april 2019