SFS 2019:193 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

SFS2019-193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion

för Polismyndigheten

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1102) med instruk-
tion för Polismyndigheten

dels att 35, 41, 43 och 46 §§ och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 8 a och 35 a §§, av följande

lydelse.

3 a § Polismyndigheten ska i den brottsbekämpande verksamheten och i
myndighetens kontakt med och bemötande av allmänheten främja jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män. Detsamma gäller när Polismyndigheten
fullgör andra uppgifter som myndigheten har.

8 a § Polismyndigheten ska senast den 15 december varje år i en skrivelse
till regeringen redogöra för omfattningen av människohandel till, i och
genom Sverige. Myndigheten ska i skrivelsen även lämna förslag på hur
människohandeln kan förebyggas och bekämpas.

35 § Av 2 b § polislagen (1984:387) framgår att det vid Polismyndigheten
ska finnas

� en avdelning som på nationell nivå leder och samordnar viss polis-

verksamhet (Nationella operativa avdelningen), och

� en avdelning som har ett nationellt ansvar för myndighetens forensiska

verksamhet och som utför undersökningar och bedriver forskning inom detta
område (Nationellt forensiskt centrum).

Vid Polismyndigheten ska det dessutom finnas
� en nationell funktion för de internationella uppgifter som anges i 16�

19 §§,

� sådana personsäkerhetsenheter som anges i 6 § förordningen

(2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete,

� en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bekämpa terroraktioner

i landet, och

� en funktion för samordning av insynsrådets och regionpolisrådens

arbete.

35 a § Av 4 kap. 5 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism framgår att Polismyndigheten är finansunder-
rättelseenhet vid tillämpning av artikel 32.1 i Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av
terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

SFS

2019:193

Publicerad
den

11 april 2019

background image

2

SFS

2019:193

nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga
lydelsen, samt av artikel 55.2 i kommissionens förordning (EU) nr
1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och
andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen.

Vid Polismyndigheten ska det finnas en särskild funktion som bedriver

denna verksamhet (Finanspolissektionen).

41 § Vid Polismyndigheten ska det finnas ett etiskt råd som på riks-
polischefens begäran ska bistå Polismyndigheten i frågor som kräver sär-
skilda etiska överväganden. Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Rådet
utser en ordförande bland ledamöterna.

43 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. Nämnden utser en
ordförande och en vice ordförande bland ledamöterna.

Nämnden är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst

sex andra ledamöter är närvarande.

46 § Regeringen förordnar för en bestämd tid

1. ledamöterna i regionpolisråden,
2. ledamöterna i det etiska rådet,
3. ledamöterna i nämnden för beredning av anställningsärenden, och
4. de ledamöter i personalansvarsnämnden som ska förordnas särskilt.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS

2019:193

Bilaga1

Polismyndigheten ska upprätthålla funktionen att vara

1. nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen

Interpol och för den Europeiska unionens byrå för samarbete inom brotts-
bekämpning (Europol),

2. sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt Förenta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och
handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till
Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad
brottslighet,

b) för att skicka och ta emot sådan information som avses i artikel 7 i

Förenta nationernas konvention den 13 april 2005 för bekämpande av
nukleär terrorism, och

c) för att ta emot och besvara framställningar om hjälp enligt artikel 8 bis

4 i Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av
brott mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den
20 december 2006 och rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om
inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens
informationssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Euro-
peiska unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut

2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlems-
staternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och
identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott,

d) nationell kontaktpunkt för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624
av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399
och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut
2005/267/EG,

e) nationell enhet för Cepol enligt artikel 6 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska
unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF,

f) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brotts-
lighet (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara för-
frågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

1 Senaste lydelse 2017:515.

background image

4

SFS

2019:193

g) kontaktpunkt för framställningar om inrättande av gemensamma

patruller eller genomförande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i
Prümrådsbeslutet,

h) central åtkomstpunkt enligt artikel 3.3 i rådets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS)
för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i
syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

i) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och
uppgifternas innehåll,

j) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om
underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhets-
relaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom när det
gäller att automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från
utländska kontaktställen,

k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF,

l) nationell samordningscentral för informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem
(Eurosur), och

m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac
för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning
(EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken med-
lemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd
som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon
medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter
begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål,
samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en
Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom
området frihet, säkerhet och rättvisa,

5. behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspek-

tioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller
och inspektioner avseende fonden för inre säkerhet,

6. nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt avtalet av den

16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas
förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och
bekämpa brottslighet, och

7. nationell rapportör i frågor som rör människohandel enligt artikel 19 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om
förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer
och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF.