SFS 2019:194 Förordning om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

SFS2019-194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:327) om notarius

publicus

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1982:327) om notarius
publicus ska ha följande lydelse.

9 § Notarius publicus ska fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet
och opartiskhet.

Han eller hon får inte ta befattning med ett ärende, om det angår honom

eller henne själv eller om någon annan särskild omständighet föreligger som
är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet.

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om

sekretess hos notarius publicus.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:194

Publicerad
den

16 april 2019